ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7413

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จะจัดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลกเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นความสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์       ในกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษาได้ตระหนักในพิษภัยของ     โรคเอดส์ โดยการจัดประกวดมิสรณรงค์ป้องกันเอดส์    ในวันที่  28 พฤศจิกายน  ๒๕๕4         ตั้งแต่เวลา  ๑๗.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ลานข้างหอพักชาย  ๒  (หอเทพนฤมิตร)    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด