ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1481

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษา

1. นางสาว อัจฉรา  นิสี                           รหัส 5003102349   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

2. นางสาวจุไรวรรณ  พงศ์เกษมศานต์          รหัส 5205102302  คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์

3. นางสาวสุพรรษา  ปัญญาอธิสิน               รหัส 5201123409  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นางสาววรรณภา  พานทอง                    รหัส 5106101364  คณะบริหารธุรกิจ

5. นางสาวชไมพร  ชัยชนะบุตร                  รหัส 5205102303  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

6.นางสาวจุฑามาศ  พงศ์พิทยาภรณ์            รหัส 5205102301  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

7. นายสรนนท์  วุฒิศรี                            รหัส 5312101406  คณะเศรษฐศาสตร์

8. นางสาวศิริวรรณ  วรนุช                        รหัส 5219102523  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

9. นางสาววิกานดา  ทรงประสพ                รหัส 5212106395  คณะเศรษฐศาสตร์

10. นางสาวกรรณิการ์  คำปา                   รหัส 5403104303  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

11. นางสาวชนาพรรธน์  จันดา                  รหัส 5204101325 คณะวิทยาศาสตร์

12. นางสาวกชกร  ฉัตรวัฒนกำจร             รหัส 5104103303  คณะวิทยาศาสตร์

13. นางสาวสุดารัตน์  พรหมชัย                รหัส 5409101072  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

14. นายภาณุเดช  รัตนวณิชพงศ์              รหัส 5303101352  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

ข่าวล่าสุด