ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3357

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษา

1. นายเฉลิมชัย  ดวงจินดา        รหัส 5001107417 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวกุสุมาลย์  ไชยกัณทา   รหัส 5314102302 คณะศิลปศาสตร์

3. นางสาววรรณปวีญ์ เสนบุญ      รหัส 5319103522 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

4. นายจิรัฏฐวิชญ์  อินต๊ะสาน              รหัส  5405101310   วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. นายณชนก  วงษ์ศวรรค์                    รหัส 5409101322 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นางสาวนิตยา  เดคำกาศ                 รหัส 5106103339 คณะบริหารธุรกิจ

7. นายสุธี  สุรินทร์                               รหัส 5106105377 คณะบริหารธุรกิจ

8. นางสาวพัชราภรณ์  วงค์คม            รหัส 5312102396 คณะเศรษฐศาสตร์

9. MiSS. QIN  DONGLAN          รหัส 5409101105 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

10. นายอัครพงษ์  ดวงตา                  รหัส 5004101350 คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวล่าสุด