ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2555 10:34:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2369

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากร หมาวิทยาลัยแม่โจ้

1. นางสาวธัญลักษณ์  มังทะ

2. นายโสวัฒน์  เวฬุนารักษ์

3. นางสาวศศิกานต์  ติ๊บจันทร์

4. นายชานนท์   โถวประเสริฐ

5. นายกฤษณพงค์  ไคร้งาม

6.ยฐานิศน์  ชวลิตชูวงษ์

7. นางสาวปิยะธิดา  ศักดิ์พิสิษฐ์

8. นายณัฐวุฒิ  ปัญญาใจ

9. นายสันติ  ศิริ

10. นายปิยะภัทร์  ศรีหาตา

11. นายเจตพนธ์  แสงพร

12. นางสาวจีรวรรณ  อาจองกู่

13. นางสาวบุปผา  สิงห์สม

14. นายปฏิพัทธ์  วนาสถิตย์

15. นางสาวกนกพร  อรุณ

16. นางสาวสุปรีดา  ปลดทุกข์

17. นายพุทธมนต์  สนธิคุณ

18. นางสาวณัฐติยา  ตาเตชะ

19. นายณัฐวุฒิ  จุกขุเรือง

20. นางสาวเจนจิรา  ปุระปินตา

21. นายวริทธิ์ธร  กิติ์พิพัฒน์พันธ์

22. นางสาวจุฑามาศ  บุญขันธ์

23. นางสาวพจนี  นะวะเศียร

24. นางสาวโสภา  จันทาลุน

25. นางสาวจันจิรา  โชคบัณฑิต

26. นางสาวพรวิไล  จิตมั่น

27. นายทรงยศ  จันทร์น้อย

28. นายปรีชา  แซ่หว้า

29. นางสาวเสาวลักษณ์  วิบูลย์เชื้อ

30. รองศาสตร์จารย์จงกลณี  เกิดพิบูลย์

31. นางสาวจิตตรีวรรณ  สุนันทศิลป์

32. นายปฐมพงษ์  เชื่อมแก้ว

33. นายภัทรพันธ์  ศิริไสย

34. นางสาวกนกนวล  อินขาน

35. นางสาวพิมพา  อินผั้น

36. นางสาวยุวรีย์  วงศ์ชัย

37. นางสาววรรณภา  พานทอง

ข่าวล่าสุด