นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับบัตรประกันอุบัติเหตุ ได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2012

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อดังนี้

1.นางสาว ยุวรีย์ วงศ์ชัย  รหัส 5406105376  คณะบริหารธุรกิจ

2.นายนิธิวัฒน์ มหิพันธุ์   รหัส 5403102312  คณะวิศวกรรมฯ

3.นายยุทธนา จิตวงค์     รหัส 5101107370  คณะสัตวศาสตร์ฯ

4.นางสาววนิดา หมอกเมือง  รหัส 5406101365  คณะบริหารธุรกิจ

 

ข่าวล่าสุด