นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2555 9:24:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2143

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาววัลยา  เสาะแม

2. นายพลรวี  ฉัตรพัชรภิญโญ

3. นางสาวสิรินภัทร์  ใจแก้ว

4. นางสาวสุนัน์ธิพร  แสนเมืองหลวง

5. นายพิทักษ์แดน  แดงชาติ

6. นางสาวธัญสุดา  ตันเทียม

7. นางสาวขนิษฐา  คุระนันท์

8. นายวีระพงษ์  สุริยา

9. นายธนพร  วัฒนกิตติ

10. นายศาลวัต  ไชยชนะ

11. นางสาวกัลญารัตน์  พึ่งสุรินทร์

12. นายศักรินทร์  ใจอยู่

13. นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีใจอินทร์

14. นายชวกร  กาไวย์

15. นายวชิรพันธ์  ประสาทเขตวิทย์

16. นายณัฐติกร  สังข์ธูป

17. นายอนุศักดิ์  สิมประเสิรฐ

18. นายชัยปภัส  ไวรักษ์

ข่าวล่าสุด