นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2555 9:24:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1692

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายไมเคิล ธนา แจ๊คส์               รหัส  5306101361     คณะบริหารธุรกิจ

2. นายศตวรรษ  ศิริเลิศ                 รหัส  5414101373     คณะศิลปศาสตร์

3. นายชมพร  ถาวร                      รหัส  5405104321     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

4. นางสาวสิรินภัทร์  ใจแก้ว            รหัส  5405101385     วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. Mr. LUO  LINXIANG            รหัส  5409101099     คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นางสาวเบญจวรรณ  สิงห์เล็ก      รหัส  5406101023     คณะบริหารธุรกิจ

7. นายพีรณัฐ  มูลมัย                     รหัส  5312101368     คณะเศรษฐศาสตร์

8. นายสนธิรักษ์  ตายัน                  รหัส  5212102425     คณะเศรษฐศาสตร์

9. นางสาวอภิชญา  อัจฉราวรรณ     รหัส  5306102387     คณะบริหารธุรกิจ

10. นางสาวกาญจนา  ฝั้นใจ           รหัส   5312106305    คณะเศรษฐศาสตร์

11. นางสาวนิภาพร  ตุ้ยคำลือ         รหัส   5306101335    คณะบริหารธุรกิจ

12. นางสาวสายชล  อยู่นาค           รหัส   5203104354    คณะวิศวกรรมฯ

 

 

ข่าวล่าสุด