ผู้บริหารและบุคลากร กองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๕

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2122

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

 ผู้บริหารและบุคลากร กองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๕ และกองกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณกิจกรรม 5 ส ประจำปี ๒๕๕๔ จากสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับระดับคะแนนที่ ๘๘.๐๙ อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานอธิการบดี  จากนั้นบุคลากรกองกิจฯทุกคนทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกัน ณ บริเวณด้านหน้าและด้านข้างทางด้านทิศเหนือ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข

ข่าวล่าสุด