นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 3/6/2555 9:24:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2653

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

 

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายพงศะณ  พูลโคก              รหัส 5406102357  คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวอัมพวา  อินไชย           รหัส 5306102391  คณะบริหารธุรกิจ

3. นางสาวกุลนิตย์  คำริน             รหัส 5414101308  คณะศิลปศาสตร์

4. นายศุภกิตต์  พยาไชย             รหัส 5401102452  คณะผลิตกรรมการเกษตร

5. นางสาวสุนันท์  อำขำ              รหัส 5204104350  คณะวิทยาศาสตร์

6. นางสาวสายทิพย์  แซ่จัง          รหัส 5109101412  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

7. นางสาวมนฐกร  สุภาโขง          รหัส 5112102387  คณะเศรษฐศาสตร์

8. นายจตุรงค์  มาติดต่อ              รหัส 5104302010  คณะวิทยาศาสตร์

9. นายณัฐพล  พรหมวรรณ          รหัส 5409101327  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ข่าวล่าสุด