นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2581

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นายจตุรงค์  ศรีชัย                      บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. นายสุภชัย  พัฒน์ทอง                 นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

3. นางสาวอาทิยา  สุทธิพันธ์            นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

4. นายจักรกิต  เรืองเชื้อเหมือน         รหัส 5222101314  คณะสัตวศาสตร์ฯ

5. นายชุมพล  หล้าบ้านโพน            รหัส 5210101315  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

6. นางสาวขวัญสุดา  ใจตื้อ              รหัส 5412102007  คณะเศรษฐศาสตร์

7. นายอัสนี  หน่อจำปา                  รหัส 52121014377  คณะเศรษฐศาสตร์

8. นางสาววรนุช  ปางจันทร์              รหัส 5312106378  คณะเศรษฐศาสตร์

9. นางสาวเสาวลักษณ์   ตรีนิมิตร       รหัส 5304101402  คณะวิทยาศาสตร์

10. นางสาวสุธินี  ศรีชมภู                รหัส 5214102356  คณะศิลปศาสตร์

ข่าวล่าสุด