ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓๓

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3094

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อ วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
(ครั้งที่ ๓๓) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน ๙ คน และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำนวน ๓ คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๔๗ คน

ข่าวล่าสุด