โครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค

ปรับปรุงข้อมูล : 5/8/2556 15:37:38     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2815

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอาสาสร้างสุขภาพป้องกันโรค ในวันที่ 23 และ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ลานอนันต์  ปัญญาวีร์  จัดอบรมตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ที่อาสาเข้ามาช่วยกิจกรรมในด้านการปฐมพยาบาล การใช้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับปฏิบัติในการดูแลนักศึกษารุ่นน้องในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  และมีคุณปัญญวัจน์  ชลวิชิต  จากงานวินัยและพัฒนานักศึกษา และเป็นศิษย์เก่า   แม่โจ้ ให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ   ในส่วนของงานอนามัยและพยาบาล  มีพยาบาล 3 ท่านให้คำแนะนำด้านการปฐมพยาบาลและการใช้ยาต่าง ๆ     นำโดยคุณเจริญศรี     เอี้ยงกุญชร  หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล คุณนิธิวดี  จรรยาสุภาพ  และคุณลักษมี  ตันธนสิน  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 463 คน

ข่าวล่าสุด