นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2752

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อดังนี้

1. นางสาวนาตรหลา  พงศ์สิริบรรพต   รหัส 5406103050  คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวบัวจันทร์  แซ่เฒ่า            รหัส 5101102386  คณะผลิตกรรมการเกษตร

3. นายกีรภัทร์  ปิลอง                    รหัส 5419103504  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. นางสาวอัมรัตร์  สักแก้ว              รหัส 5314102346  คณะศิลปศาสตร์

5. นายสุพรรณ  โปทาเมือง             รหัส 5403104337  คณะวิศวกรรมฯ

6. นายอภิทาน  ศรีกกโพธิ์              รหัส 5301125389  คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นายจักรกฤช  กุนนา                  รหัส 5301102313  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด