นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2974

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายประกฤษณ์  นุ่มรอด                รหัส 5407107307   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร             จำนวนเงิน 1,530    บาท

2.นายวุฒิพงษ์  พื้นอินต๊ะศรี               รหัส 5410101385   คณะเทคโนโลยีการประมงฯ             จำนวนเงิน 15,000  บาท

3. นางสาวสุดาลักษณ์  วงศ์คม            รหัส 5322101432  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี         จำนวนเงิน  2,414   บาท

4.นายกีรติ  อุตมา                           รหัส 5201124304   คณะผลิตกรรมการเกษตร                จำนวนเงิน 15,000  บาท

ข่าวล่าสุด