นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 9/4/2555 11:43:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1991

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายพิชิต  สอนทุย               รหัส 5203102324  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

2. นางสาวสุภาพร  แป้นสุวรรณ์    รหัส 5104302007  คณะวิทยาศาสตร์

3. นางสาวศศิธร  ใจยาบุตร         รหัส 5003101358  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ข่าวล่าสุด