นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2555 15:53:43     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3080

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายสุรชัย  สืบศักดิ์วงศ์                 รหัส 5305204390 คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์

2. นายชาติชาย  สร้อยมณีวรรณ์          รหัส 5301123327 คณะผลิตกรรมการเกษตร

3.ว่าที่ร้อยตรีประถม  พิชัย                 บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด