นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 55 เป็นต้นไป

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2582

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายณัฐพงษ์  มีงาม                5312102349     คณะเศรษฐศาสตร์

2. นางสาวตะวันฉาย  ศรีวิไล         5306103325     คณะบริหารธุรกิจ

3. นายกิตติภูมิ  ธรรมชัย              5101102310     คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นายธนพร  วัฒนกิตติ              5201125334     คณะผลิตกรรมการเกษตร

5. นางสาวอมรรัตน์  ภูน้อย           5404101413      คณะวิทยาศาสตร์

6. นายประทีป  ลาดอุ่น               5501105351      คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด