ด่วนๆ นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2555 16:01:01     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3240

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นายจตุรงค์  มาติดต่อ            รหัส 5104302010  คณะวิทยาศาสตร์

2.นายพิชิต  สอนทุย                รหัส 5203102324  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

3. นางสาวสุภาพร  แป้นสุวรรณ์    รหัส 5104302007  คณะวิทยาศาสตร์

4. นางสาวศศิธร  ใจยาบุตร         รหัส 5003101358  คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

5. นายธงรบ  ตาสิติ                  รหัส 5301102347  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด