ด่วนๆ นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 8/7/2555 16:01:01     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5249

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวอภิชญา  เทพวงศ์     รหัส 5201125403  คณะผลิตกรรมการเกษตร

2. นางสาวชนนันท์  ทัพบรี       รหัส 5510101318  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

3. นายศรายุทธ  ภูคำศักดิ์        รหัส 5201102454  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด