รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 14:47:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1453

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 2553

1.นายชลัช             อรรณพ  ณ อยุธยา(41)
2.นส.ชนัญธิดา        สุขโอรส(46)
3.นส.ธิดารัตน์         ชุ่มใจ(53)
4.นส.จิตศรา           แก้วกียูร(54)
5.นส.จุฑารัตน์        ณ หนองตูม(71)
6.นส.เมวิกา        สมคะเน(97)
7.นายธชชัย        เปอลอย(92)
8.นส.ศุภลักษณ์    สิหาไตร(93)
9.นายสุรชัย        บุญก้ำ(91)
10.นายนพดล       มโนทัย(106)
11.นายจักรกฤษณ์   รัตนมงคล(109)
12.นายกิตติชัย     สุขสบาย(110)
13.นายอิสรพงศ์    หน่อเรือง(111)
14.นางสาวศิริรัตน์   ทิมเจริญสุข(113)

รายชื่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุปี 52

1.นส.สุภานันท์            มั่นคง(21)
2.นส.กาญจนา            ชัยมงคล(46)
3.นส.ศศิวิมล              พันธุเกตุผ53)
4.นส.สมฤดี               วันชื่นเสมอจิตต์(64)
5.นส.วิภาวี                 วงษ์เคียม(68)
6.นส.อรุณี                 คำนาค(70)
7.นส.นิตยา                หล้าติ๊บ(71)
8.นส.ณิชกานต์          แก้วจริง(73)
9.นายคุณชาติ           พนาวัน (77)
10.นายชำนิ                ด้วงเทพ(78)
11.นส.กิ่งกาญจน์         พงศ์ปวน(85)
12.นส.วราภรณ์            สิงห์ธะนะ(97)
13.นส.พรอนงค์          ตันพาศรี(109)
14.นายธีระยุทธ          นิยมกูล(111)
15.นส.ปลายมาศ         กาวี(119)
16.นายภิญญวิชร์         ไตรภพ(126)
17.นส.พนารัตน์          เทพบุญตา(137)

รายชื่อนักศึกษาที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายเงิน

1.นายจตุรงค์  หิรัญวงศ์   เนื่องเป็นการทะเลาะวิวาท
2.นส.ดาราพรรณ   กอบกลาง     เนื่องจากเป็นอุบัติภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุเกิด 25 มิย.53เข้ารับการรักษา27มิย.53
3.นส.ปรมนต์   เกียรติขวานทอง  เนื่องจากเป็นอุบัติภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุเกิด 25 มิย.53เข้ารับการรักษา27มิย
4.นายอำนาจ   บำรุงชาติ      เนื่องจากเกิดจากขี้หูอุดตัน
5.นายเรนุวัต    จันทร์ศิริ     เนื่องจากเบิกจาก รพ.เทพปัญญาไปแล้ว
6.นส.วิสนี   ชื่นศรีนวล  ปฏิเสธเกิน 180 วัน
7.นส.นิตยา   จงจิตร  ปฏิเสธเนื่องจากเป็นการอุดฟัน
8.นส.สุนันทา   พงสวัสดิ์  ปฏิเสธเนื่องจากหน้ามืดเป็นลม

ข่าวล่าสุด