นักศึกษา ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2555 15:09:32     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3489

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวสุภารักษ์  คงสันเทียะ         รหัส 5322103021     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ธนากรวิศิษฏ์      รหัส 5212101367     คณะเศรษฐศาสตร์

3.นางสาวสุชาดา  มงคลจันทร์            รหัส 5322101429     คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

4. นางสาวปริญธร  ฤกษ์วิรี                รหัส 5319101316     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

5. นายชูพงค์  กมล                        รหัส 5104101328     คณะวิทยาศาสตร์

6. นางสาวอาทิตยา  ก้อนแก้ว            รหัส 5312101429     คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวล่าสุด