นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3500

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้

1 นายฐิติวัฒน์  ประสงค์เกิด                  รหัส 5204104313   คณะวิทยาศาสตร์

2. นางสาวธัญญาลักษณ์  วรรณจักร์         รหัส 5412106335   คณะเศรษฐศาสตร์

3. นายธงรบ  ตาสิติ                            รหัส 5301102347  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นายประภัทร์พงษ์  โสภา                   รหัส 5305204354  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. นางสาวเบญภรณ์  ตาขัน                   รหัส 5301125341  คณะผลิตกรรมการเกษตร

6. นายภานุพงษ์  จิตรสกุลชัย                 รหัส 5201125358  คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นางสาวโสรญา  จันทร์ฉาย                 รหัส 5407108337  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

8. นางสาวทิวาวรรณ์  อินต๊ะพรม              รหัส 5222101343  คณะสัตวศาสตร์ฯ

9. นางสาวนวลพิศ  มีเดชา                    รหัส 5410101337  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

10. นางสาวจุไรรัตน์ อิมินา                    รหัส 5404302001  คณะวิทยาศาสตร์

11. นายอภิชาติ  ธิหล้า                        รหัส 5001102463  คณะผลิตกรรมการเกษตร

12. นางสาวอภิชญา  เทพวงค์                รหัส 5201125403  คณะผลิตกรรมการเกษตร

 

ข่าวล่าสุด