นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3848

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวเฉลิมรัตน์  เทพนิล         รหัส 5312102331   คณะเศรษฐศาสตร์

2. นายศักรนันทน์  เปี้ยวงค์            รหัส 5506101398   คณะบริหารธุรกิจ

3. นายวีรวัฒน์  ปิงวัง                    รหัส 4903101330   คณะวิศวกรรมฯ

4. นายศรายุทธ  ภูคำศักดิ์              รหัส  5201102454  คณะผลิตกรรมการเกษตร

5. นายอลงกรณ์  ทะกุณา               รหัส 5501105411  คณะผลิตกรรมการเกษตร

ข่าวล่าสุด