นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3442

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาดังนี้

1. นางสาวชนนันท์  ทัพบุรี     รหัส 5510101318       คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

2. นายวรุฬห์  นวลคำมา        รหัส 5203101338       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

3. นางสาวปาจรีย์  วรสุทธิ์      รหัส 5503103331       คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

4. นางสาวธนิศา  นะติ๊บ         รหัส 5404101340       คณะวิทยาศาสตร์

5. นางสาวพิมพร  แซ่ลิ้ม       รหัส 5404101365        คณะวิทยาศาสตร์

6. นายนันท์ธวัช  ณาระศักดิ์   รหัส 5110101327         คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

7. นายอิทธิวรรต  อินทรวงส์โชติ   รหัส 5109101436    คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

8. นางสาวโสรญา  จันทร์ฉาย   รหัส 5407108337      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  โอนเงินให้แล้ว เมื่อ 19/9/55

9. นางสาวกุลกัญญา  ทำบุญ   รหัส 5301125405       คณะผลิตกรรมการเกษตร

10. นายชินวัตร  เทพแปง      รหัส 5304103308       คณะวิทยาศาสตร์

11. นายปฎิญญา  ศรีโพทา     รหัส 5412102370      คณะเศรษฐศาสตร์

ข่าวล่าสุด