นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3638

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรดังนี้

1. นางสาวจุฑาภรณ์  ยศใจ                 รหัส 5406104326   คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวนิวัติ  ช่างซอ                     บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รับเงินไปแล้ว)

3. นายวุฒิกฤษณ์  นิลวาส                  รหัส 5518102334    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

4. นางสาวเพียรพร  โพธิจันทร์             รหัส 5510101382    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

5. นางสาววรนันท์  โยริยะ                   รหัส 5212106388    คณะเศรษฐศาสตร์  (รับเงินไปแล้ว)

6. นางสาวปิยะพร  ขันสันเทียะ             รหัส 5401113320    คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นางสาววรรณภา  ปันสา                   รหัส 5201113333    คณะผลิตกรรมการเกษตร

8. นางสาววราภรณ์  เฉลิมพงษ์              รหัส 5201113337    คณะผลิตกรรมการเกษตร

9. นางสาวศิริวรรณ  วิลัยสิน                 รหัส 5501105396     คณะผลิตกรรมการเกษตร (รับเงินไปแล้ว)

ข่าวล่าสุด