ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

ปรับปรุงข้อมูล : 10/12/2555 10:18:53     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3915

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังนี้  มาติดต่อขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ

1. นางสาวชนนันท์   ทัพบุรี

2. นายวิรุฬท์    นวลคำมา

3. นางสาวปาจรีย์    วรสุทธิ์

4.  นายปฏิญญา   ศรีโพทา

5.  นายนิธิ   เนียมคง

6.  นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์

7.  นางสาวสุชาดา   มงคลจันทร์

8.  นางสาวอาทิตย์  ก้อนแก้ว

9.นางสาวตะวันฉาย   ศรีวิไล        

ข่าวล่าสุด