ให้บุคลากร - นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อขอรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ (ลงวันที่ 24 ต.ค.55)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3798

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้รับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. นายเจษฎา   อินทะยา

2. น.ส.วันวิสาข์   ใจจั๋นติ๊บ

3. นายวรพล   รัตนชมภู

4. น.ส.นนทพร สงวนเพชรจินดา

5. น.ส.เพชรลดา  ขาวผ่อง

6. นายปรเมศร์   แสงระวี

7. น.ส.ธัญลักษณ์  สันเดช

8. นายสุรพล  พวงขจร

9. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง

ข่าวล่าสุด