ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3652

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. นายวรพล  รัตนชมภู

2. นายนครินทร์  อุดทะยา

3. นายวัชรากร  ศิริปวง

4. นางสาวรัชนีกร  คำหน้อย

5. นายภูฒิพงศ์  ขัติครุฑ

ข่าวล่าสุด