ส่งมอบอาคารเรียนตามโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาคารเรียนเพื่อน้อง

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 942

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนหมาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับคณะกรรมการชมรมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย ส่งมอบอาคารเรียนไทยซิกข์อุปถัมภ์ 5 ณโรงเรียนบ้านจอง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  โดยงานกิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับการประสานงานจากชมรมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย  จัดโครงการสร้างอาคารเรียนเรียนขนาด 6*20 เมตร และห้องน้ำ 2 ห้องให้กับโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 20 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา   และจะได้เริ่มโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาคารเรียนเพื่อน้อง หลังที่ 2 ในระหว่างวันที่ 8- 12 มีนาคม 2554 ณ โรงเรียนเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

 

 ข่าวและภาพโดย   นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์

ข่าวล่าสุด