ประชาสัมพันธ์การติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6665

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียน สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลดังนี้

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-87XXXX (XXXX หมายถึง หมายเลข 4 ตัวท้ายของหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อในวัน เวลา ราชการ)

กลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ
รับ-ส่งเอกสาร โทร.5368 , 5369
การเงิน-บัญชี โทร.5369
การคลังและพัสดุ โทร.5368,5369
กลุ่มพัฒนาคณาจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตร , ข้อมูลรายวิชา , TQF , อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร.5370 , 5371
ข้อมููลอนุมัติหลักสูตร , ขั้นตอน และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร โทร.5370 , 5371
กลุ่มบริหารหลักสูตร การเรียนการสอนและศึกษาทั่วไป
ลงทะเบียน , ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน โทร.5374
รายวิชาที่เปิดสอน , ตารางสอน-สอบ , แผนการศึกษา โทร.5374 , 5373
กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า
บัตรนักศึกษา , รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ reg โทร.5378
เกรด , เทียบโอนรายวิชา , ย้ายสาขา , ขอเกรด V , SU โทร.5378
ขอหนังสือรับรองต่าง ๆ , Transcript , หลักฐานทางการศึกษา , ใบคำร้อง , ใบ Drop W โทร.5377
ตรวจสอบจบ , ปริญญาบัตร , เกียรตินิยม โทร.5377
ระเบียนประวัติ , ลาออก , ลาพัก , พ้นสภาพ โทร.5377
งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา , โควตา , รับตรง , รับนักศึกษาใหม่ โทร.5375

ข่าวล่าสุด