ให้นักศึกษา - บุคลากรที่มีรายชื่อ มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2555 9:58:27     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4904

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

นักศึกษา - บุคลากรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดรับรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. นายบรรจง  สมบูรณ์ชัย

2. นายอภิชาติ  ธิหล้า

3. นายวรพล  รัตนชมภู

4. น.ส.ทิพย์รดา  รักษา

5. น.ส.ณิชากร  วรทัต

6. นายภาณุวัฒน์  สุพรรณ

7. นายเจษฎา  สร้อยแก้ว

8. น.ส.กัญญาณัฐ  ยะอ้อน

9. นายณัฐพงษ์  ขอดใจ

10. น.ส. อริสา  แสงศาสตรา

ข่าวล่าสุด