นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 883

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชื่อนักศึกษา

1. นายนคเรศ  จินดาปลูก        รหัส 5006103328  สาขาวิชา การบัญชี

2. นางสาวฤดี  โพธิ์จริยา        รหัส  5101102439  สาขาวิชา พืชศาสตร์ (ไม้ผล)

3. นางสาวเอมวิกา  ใจปัญญา   รหัส  5001113334  สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์

4. นายสราวุธ  ศรีรุ่งเรือง         รหัส  5307108368  สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (ม.แม่โจ้-ชุมพร)

5. นายศราวุธ  พานทอง         รหัส  5201302012  สาขาวิชา พืชสวน ป.โท

6. นายวิศรุต  แก้วกาศ           รหัส  5113102323  สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ข่าวล่าสุด