กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาศึกษาดูงานเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผอ.กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับคุณสยุมพร คีรีนิมิต หัวหน้างานโครงการทุนการศึกษาและแนะแนว ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (KLC) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ที่ได้นำเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาศึกษาดูงานเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หลังจากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิรชัย ยมเกิด ผอ.สถาบันรับรองระบบการผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
22 มีนาคม 2566     |      15
โครงการประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2566 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนางานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566
ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการติดตามนักศึกษาพิการและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนางานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
20 มีนาคม 2566     |      29
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารกับทางมหาวิทยาลัย ในกำหนดเวลาตามประกาศ ( กันยายน 2565 - 20 มกราคม 2566 ) ให้ตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้องของตนเอง หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง พบรายชื่อของตนเอง สามารถมาติดต่อขอรับเอกสารยืนยันการผ่อนผันได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยให้เตรียมบัตรประชาชนมาแสดงตนรับเอกสาร และใบสีชมพูที่ได้รับ(หากมี) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันทำการ และในช่วงเวลา ช่วงเช้า 10.00 น. - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.30 น. เท่านั้น ลิงค์เอกสารรายชื่อ https://maejo.link?L=F5EE หรือสแกน QR Code ด้านล่าง แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรายชื่อ เปิดลิงค์ ไฟล์รายชื่อแล้วกด Ctrl + F ( ค้นหา ) แล้วพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลในช่องค้นหา หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 053873070 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox หมายเหตุ : เอกสารยืนยันการผ่อนผันทหาร ยื่นครั้งเดียวสามารถใช้ได้จนสำเร็จการศึกษา เมื่อได้รับแล้วให้นำไปถ่ายเอกสารเก็บไว้หลาย ๆ ใบ และห้ามทำหาย เนื่องจากต้องนำไปยื่นในวันรายงานตนทุกปี
14 มีนาคม 2566     |      205
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 1)1. นางสาวกุลธิดา ตะบิ สาขาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร2. นางสาวสุวนันท์ ทองอิ่ม สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 3)1. นายเกษมศักดิ์ ชนะชล สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. นายอนุพงศ์ เขื่อนแก้ว สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 4)1. นายธนเดช ศิลารักษ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรโดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว Scan QR Code เพื่อรายงานตัวเข้ารับทุนและร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนทุกคน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
24 กุมภาพันธ์ 2566     |      33
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและใหเคำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับ Mr.Masahiko Fukamachi , Mr.Wasit Hanvittayakul, Mr.Nobuyuki Ishii และ Ms.Roongtiva Thammachaiwut คณะกรรมการทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
23 กุมภาพันธ์ 2566     |      39
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารมหาวิทยาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2566     |      31
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ Hope Scholarship ปี 4
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่มูลนิธิเรดิออนฯ มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท มูลนิธิเรดิออนฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง"โอกาสเป็นของคนที่คว้าเอาไว้ " ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://www.radion.or.th/scholarship.php?id=3
20 กุมภาพันธ์ 2566     |      50
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษาhttps://guide-guidance.mju.ac.th/.../Doc_25641117150351...หรือ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมส่งใบสมัครทุนการศึกษาและหลักฐานที่คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด จำนวน 1 ชุดหลักฐานแนบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (สามารถใช้ภาพสแกนได้)2. สำเนาบัตรประจำประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของภาคเรียนที่ 1 โดยพิมพ์จากเว็ปไซต์ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2566     |      77
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      52
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      263
กิจกรรม บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์ (9-10 มค.66)
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่  9-10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (นักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 คน ได้รับโลหิตบริจาค 25 คน จำนวน 11,250 CC.วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 45 คน ได้รับโลหิตบริจาค 36 คน จำนวน 16,200 CC.
10 มกราคม 2566     |      63
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิธีการสมัคร/การยื่นใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 หรือสแกน QR Code ใบสมัคร และสามารถดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.edu.chiangmaipao.go.th ยื่นใบสมัครที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) โดย 1. ยื่นด้วยตนเอง2. ยื่นโดยผู้ปกครอง3. ส่งไปรษรีณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ขอรับทุน)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร) ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edu.chiangmaipao.go.th
10 มกราคม 2566     |      79
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก (นักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) จำนวน 89,050 บาท
ตามที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสร้างการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการสานต่อความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ลาว ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นั้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ Mr.Vongkhamheng Vongthachak นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 89,050 บาท ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
9 มกราคม 2566     |      28
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)"
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณคุณเกริก สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณคุณพิชญะพงษ์ กองแก้ว ผู้จัดการภาคเหนือ คุณสุวลักษณ์ ชัยนิลพันธ์ ผู้จัดการสาขา และคุณคุณจิรภรณ์ ปิมแปง เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ที่ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
21 ธันวาคม 2565     |      89
พิธีมอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณดร.ขุนศรี ทองย้อย ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 และคณะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
19 ธันวาคม 2565     |      68
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 50,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://www.applycpscholarship.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/.../Doc_25651216093300...หากต้องทราบข้อมูล หรือมีข้อคำถาม/ข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่: งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โทร.053-873183-4, หรือ Inbox Facebook งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา หากนักศึกษาคนใดที่ได้สมัครทุนการศึกษานี้ รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล ชั้นปี สาขาวิชา คณะ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มายัง E-Mail: guidancemju@gmail.com ด้วยนะคะ
16 ธันวาคม 2565     |      287
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เชิญมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ดังกล่าว และในวันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2565     |      47
พิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 88 กองทุน ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 88 กองทุน ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาชมรมพุทธศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "โครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 88 กองทุน ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยชมรมศิษย์เก่าพุทธศาสตร์และชมรมพุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 88 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 246,000 บาท ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี
13 ธันวาคม 2565     |      60
พิธีมอบทุนการศึกษา "มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน" ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวขอบคุณ Mr.Sievert Larsson ประธานมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your future Foundation: CYF) และมูลนิธิ SLSF Sievert Larsson Scholarship Foundation) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมูลนิธิฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
8 ธันวาคม 2565     |      685
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาละให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณญาณี ศิริวัฒนกุล เลขานุการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด และคณะ ที่ได้เดินทางมาสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 25,000 บาท โดยนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 13 ราย และได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน 7 ราย เพื่อทดแทนนักศึกษารายเก่าที่จบการศึกษา ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
30 พฤศจิกายน 2565     |      59
พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป โดยในปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 106 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,889,725 บาท และในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 115 แหล่งทุน เป็นจำนวนเงิน 10,115,250 บาท รวมทั้ง 2 ปีการศึกษา มูลค่า 20,0049,975 บาท เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งประเภททุนต่อเนื่องและทุนรายปี จำนวนกว่า 1,000 คน พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุนได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ในการนี้ นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทนนักศึกษาทุนกล่าวขอบคุณ ซึ่งมีผู้แทนนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงานhttps://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4905&lang=th
28 พฤศจิกายน 2565     |      82
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "โครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 88 กองทุน ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา "โครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา 88 กองทุน ครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2565 ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-11.00 น. ณ เรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี โดยให้นักศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่https://forms.gle/WtT5RT7hm958A5BY9เนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับเงินและเซ็นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันเวลาดังกล่าวได้ ขอให้แจ้งชื่อ-สกุลมายังงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาที่เบอร์โทรศัพท์ 053 - 873183-4 คะ
28 พฤศจิกายน 2565     |      38
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า"
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า"เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานีักศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ "กิจกรรมอบรมนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาพิการและภาวะซึมเศร้า" ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทราบถึงเทคนิคการให้คำปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาพิการ และนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว โดยในกิจกรรมอบรมดังกล่าว มีการบรรยาย 2 หัวข้อ ดังนี้1. การบรรยายเรื่อง "การจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ"โดยคุณรุ่งทิวา ไชยชมภู ผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการ จากงานบริการสนบสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2. การบรรยายเรื่อง "การสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้าและแนวทางการช่วยเหลือ"โดยคุณปนัดดา ธีระเชื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนายการ โรงพยาบาลสันทรายณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
24 พฤศจิกายน 2565     |      37
พิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54" ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54" ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32" และทุนการศึกษา "ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54" พร้อมด้วย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี, รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ พล.ต. ม.ล.นภดล จรูญโรจน์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 และผศ.ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ ผู้แทนศิษย์เก่า รุ่น 54 พร้อมคณะ ที่ได้มามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 164,000 บาท ดังนี้ทุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 80,000 บาท- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา บริษัท อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จำกัด (คุณคณินท์ พานิชสมบัติ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 61) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา คุณภศล สุริยะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 70 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา บริษัท พิชัยเฟอร์นิเทค จำกัด จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา คุณวิสุทธิ์ นิยมกูล นิเทศศาสตร์ รุ่น 1 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา คุณวีระพันธ์ ไพศาลนันท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา แพทย์หญิงณหทัย ภัคธินันท์ (ทายาทศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 32 : ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาททุนการศึกษาศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 9 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 84,000 บาท- ทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท- ทุนการศึกษา บ้านนอกคอกนา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท- ทุนการศึกษา คุณณัฐพัสกร บุญญานุกูล แม่โจ้รุ่น 54 สาขาไม้ผล 7 จำนวน 1 ทุน ทุนละ 16,000 บาท- ทุนการศึกษา บริษัท ควาลิตี้ ไทม์ ฟาร์มสเตย์ หัวหิน-ป่าละอู จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาทณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอบคุณภาพจาก ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้
17 พฤศจิกายน 2565     |      102
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3) ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ตรวจสอบว่านักศึกษาได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาของคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่หากนักศึกษาคนใดได้รับทุนการศึกษาของคณะ/หน่วยงานอื่น ขอให้แจ้งชื่อมาที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ถ้าหากงานทุนการศึกษาฯตรวจพบ นักศึกษาจะถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากปกปิดข้อมูลและผิดคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา
8 พฤศจิกายน 2565     |      94
??พิธีมอบทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิธีมอบทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54) คุณมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51) คุณสมศักดิ์ กุลวิจิตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49) และคณะผู้บริหารธนาคารฯ ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ของผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 และ รุ่น 54 และได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษา "พี่แม่โจ้ ธ.ก.ส. ปันน้ำใจให้น้อง" ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย
7 พฤศจิกายน 2565     |      53
มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา "กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์" ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 11 จำนวน 20,000 บาท
ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสาวกชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ได้ต้อนรับผศ.ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม และคุณสาธิต วิมลเกษม ที่ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา "กองทุนคุณฉัตร พุ่มสุทัศน์" ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 11 จำนวนเงิน 20,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
3 พฤศจิกายน 2565     |      37
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (ทุนการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่อง)ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ตรวจสอบว่านักศึกษาได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาของคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่หากนักศึกษาคนใดได้รับทุนการศึกษาของคณะ/หน่วยงานอื่น ขอให้แจ้งชื่อมาที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ถ้าหากงานทุนการศึกษาฯตรวจพบ นักศึกษาจะถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากปกปิดข้อมูลและผิดคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา
3 พฤศจิกายน 2565     |      75
มอบทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดงานรำลึกถึง รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ และนักศึกษา กล่าวสดุดี และวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงรองศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ในการนี้มีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000บาท เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ดังนี้1. นายชนาธิป หอมสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2. นางสาวภาวิดา แสนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาโคนม-โคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี3. นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจณ ลานอนุสาวรีย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 ตุลาคม 2565     |      35
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565โดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุน นำเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ มาส่งที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในประกาศ ตรวจสอบว่านักศึกษาได้รับทุนซ้ำซ้อนกับทุนการศึกษาของคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ หากนักศึกษาคนใดได้รับทุนการศึกษาของคณะ/หน่วยงานอื่น ขอให้แจ้งชื่อมาที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ถ้าหากงานทุนการศึกษาฯตรวจพบ นักศึกษาจะถูกตัดคะแนนความประพฤติเนื่องจากปกปิดข้อมูลและผิดคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา
28 ตุลาคม 2565     |      46