กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3" เพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
27 พฤษภาคม 2567     |      21
การแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย การขอเช่าใช้สถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) และพื้นที่รอบสนามกีฬาอินทนิล (จอดรถ) https://www.facebook.com/share/v/PL4sDwogLXWo8jPm/?mibextid=oFDknk Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 พฤษภาคม 2567     |      23
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และนางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567? โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่อำเภอสันทรายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ? หอประที่ว่าการอำเภอสันทราย Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 พฤษภาคม 2567     |      18
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ - รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาฯ - ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการดำเนินงานจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา) - คณบดี (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านพัฒนานักศึกษา - อาจารย์ที่ปรึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา (อนม.) - หัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - นายกองค์การนักศึกษา (อนม.)จาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - ประธานสภานักศึกษา จาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสาระสำคัญมีดังนี้ - พิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 - สรุปแผนการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา โซน B ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) หมายเหตุ ในการประชุมเปิดช่องทางระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
23 พฤษภาคม 2567     |      39
ประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ซึ่งมีคณะทำงานจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ / คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง / คณะทำงานจากองค์กรนักศึกษาประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ โดยจัดแบ่งกลุ่มดำเนินการร่างรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 สรุปข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตรภาคีฯ แต่งตั้งขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบันอันเป็นการสร้างความภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน) สร้างความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ตามปรัชญาของลูกแม่โจ้ "เลิศน้ำใจ" "วินัยดี" "เชิดชูประเพณี" "สามัคคี อาวุโส" ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
23 พฤษภาคม 2567     |      34
วางพวงหรีดเคารพศพบิดาของ (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ฌาปนสถานวัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานอำนวยการ
15 พฤษภาคม 2567     |      46
ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้งานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมี คณาอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนานักศึกษา จาก 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 สำนัก 2 กอง เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ Microsoft Teams เป็นอีกช่องทางการประชุม (เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร) ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โซนB ชั้น2 (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) วาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ - รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2567 - หารือแนวทางการจัดสรรเงินค่าพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 - พิจารณา ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. .... - พิจารณา ร่าง ประกาศฯ เรื่องการกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี - พิจารณา ร่าง ประกาศฯ เรื่องการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
13 พฤษภาคม 2567     |      53
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา, นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวชลลดา ปัญญา นักวิขาการศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบิติการครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในการสัมมนา มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม จำนวน 25 ราย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
9 พฤษภาคม 2567     |      49
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ - ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสมาคมฯ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา) - คณบดี (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา - นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - นายกสโมสรนักศึกษาจาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสาระสำคัญมีดังนี้ - พิจารณา "ร่าง" กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 โดยแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา - พิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมองค์กรนักศึกษา รวมถึงแผนการจัดเตรียมงานและโครงการ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา โซน B ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) หมายเหตุ ในการประชุมเปิดช่องทางระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 พฤษภาคม 2567     |      51
ประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางกรอบแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน/บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางกรอบแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน) สร้างความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ตามปรัชญาของลูกแม่โจ้ "เลิศน้ำใจ" "วินัยดี" "เชิดชูประเพณี" "สามัคคี อาวุโส" เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกติกา กฏหมาย ในสังคม ปัจจุบัน โดยมี ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดการประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 พฤษภาคม 2567     |      53
ขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 " ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ "
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการฯ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 พฤษภาคม 2567     |      55
ประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (สรุปแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี 2566) และครั้งที่ 1/2567 (แถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ และอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (สรุปแผนการดำเนินงานครึ่งปีหลังประจำปี 2566) และครั้งที่ 1/2567 (แถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567) ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ Microsoft Teams เป็นอีกช่องทางในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โซนB ชั้น2 (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ มีรายละเอียดสำคัญในวาระการประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังขององค์กรนักศึกษา ประจำปี 2566 และการแถลงนโยบายพร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปี 2567 โดยเรียงลำดับการนำเสนอดังนี้ - สภานักศึกษา - องค์การนักศึกษา - สโมสรนักศึกษา 13 คณะ - ผู้แทนนักศึกษา 1 คณะ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - PR.องค์การนักศึกษา
2 พฤษภาคม 2567     |      55
"อ่างแก้วเกมส์ 2024" งานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสุมิตร ชัยเขตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายกมล กล่อมมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง และ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ทั้งนี้ มีรายละเอียดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน "อ่างแก้วเกมส์ 2024" - มอบป้ายและเปิดตัวผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน - ชี้แจงระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดการแข่งขันฯ โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. - การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม - คณะอนุกรรมการ กกมท. ตรวจความพร้อมสนามแข่งขัน Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
1 พฤษภาคม 2567     |      111
ขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 กับ "อดีตผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา/อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นำโดยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบ @ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ บ้านพักในท้องที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
30 เมษายน 2567     |      61
ขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 กับ "อดีตผู้บริหารด้านกิจการนักศึกษา/พัฒนานักศึกษา"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นำโดยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าพบ @ อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ - อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา) - อดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี - อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา @ อาจารย์สุกิจ ติดชัย - อดีตที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านพัฒนานักศึกษา) - อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา - อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
30 เมษายน 2567     |      54
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" ปี 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย" ปี 2567 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.80 ขึ้นไปมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ (English GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา เป็นนักศึกษาที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาอื่นใดระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ - 16 สิงหาคม 2567 วิธีการรับสมัคร: รับสมัครออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ https://www.amchamthailand.com/amcham-scholarships/หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้
29 เมษายน 2567     |      55
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่-เหนือ ใช้สถานที่จัดการประชุม (สามัญ) ประจำปี ครั้งที่ 42 ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่-เหนือ ในการขอเช่าใช้สถานที่จัดการประชุม (สามัญ) ประจำปี ครั้งที่ 42 ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่รอบสนามกีฬาอินทนิล สำหรับจอดรถ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 2,500 คน Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 เมษายน 2567     |      49
โครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน (ค่าย XTreme 5 : BREAKTHROUGH) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานการกีฬา และงานหอพัก จัดบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับมูลนิธิแผ่นดินบริบูรณ์ ในการขอเช่าใช้สถานที่จัดกิจกรรมและที่พักสำหรับผู้ที่เข้าค่ายอนุชน (4 วัน 3 คืน) ซึ่งบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่สนามกีฬาอินทนิล และหอพักนักศึกษา ในโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน (ค่าย XTreme 5 : BREAKTHROUGH) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นอนุชนและเยาวชนจากทั่วประเทศ ประมาณ 3,000 คน Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
24 เมษายน 2567     |      107
"ทุนการศึกษา 90ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้" ผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "สนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมรับเงินสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผู้ประกอบการร้านค้าในส่วนโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งประกอบด้วย - ร้านเครื่องเขียน คุณอรวีณ์ เหลี่ยมพันธุ์ สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท - ร้านลูกชิ้นทอด คุณสุพิน ธนันชัย สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท ในโครงการ "ทุนการศึกษา 90ปี 999 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้" เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 90ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ห้องประชุมศิขรินทร์ โซนA ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โซนB ชั้น2 อาคารอำนวย ยศสุข ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ โทร. 0 5387 3183 - 4 Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
23 เมษายน 2567     |      122
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่เกียรติคุณร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนนวัตกรรมพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ Soft Power"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้ารับโล่เกียรติคุณจากพระเทพวัชรเมธี ในฐานะสถาบันการศึกษาเครือข่าย 12 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สนับสนุนการประชุมวิชาการ "การขับเคลื่อนนวัตกรรมพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ Soft Power" โดยพระเทพวัชรเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธี กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 33 ปี การก่อตั้งวิทยาเขตล้านนา ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย, ดร.) เจ้าคณะภาค 6-7 (ธ) และ Mr.Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร อภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมพุทธศาสตร์ล้านนาสู่สากลด้วยยุทธศาสตร์ Soft Power” ดำเนินรายการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พศิน แตงจวง ประธานหลักสูตรสาขาบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ทั้งนี้ กิจกรรมในภาคบ่าย มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ กลุ่มย่อย ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป.วัดเจดีย์หลวงวรวิหารและอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
22 เมษายน 2567     |      70
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2567ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศรายละเอียดและเงื่อนไข ดังไฟล์ที่แนบมานี้เอกสารแนบ : https://maejo.link/?L=Ldg0กำหนดเปิดซอง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
22 เมษายน 2567     |      84
รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ ให้กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 318 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - ฝ่ายสื่อสารองค์กร มจ. - งานประสานงาน กองกลาง - MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
10 เมษายน 2567     |      70
ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนนิสิตนักศึกษายุคใหม่ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกใน เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยมี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรฯ ทั้งนี้ ภายในงานการประชุมสัญจรฯ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "สรรสร้างกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์"และ "เสน่ห์ของการทำกิจกรรม ในมุมมองของนักศึกษา" "การสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกิจกรรม" เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยภายในบริบทของตนเอง ความมุ่งหวังของการทำกิจกรรมของนักศึกษา และการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
9 เมษายน 2567     |      106
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" ในโอกาสนี้ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมนักกีฬาว่ายน้ำ จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้นำทัพนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมการแข่งขัน "ราชบุรีเกมส์" Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานการกีฬา
5 เมษายน 2567     |      106
"นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ กองพลทหารราบที่7 บริเวณร้านทหารพันธุ์ดี ซึ่งงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดนักศึกษาที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 20 ราย โดยมี พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืช มูลนิธิชัยพัฒนา อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกษียณอายุราชการ) คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชผัก และเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น49 นำคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานส่วนพื้นที่รับผิดชอบ (ที่ปรึกษาโครงการ) โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัย รักษาและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมอาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกองพลทหารราบที่7 ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - SGT.
5 เมษายน 2567     |      91
คณะทำงานตรวจพื้นที่ กองพัฒนานักศึกษา เข้าใช้บริการร้านสวัสดิการ และพบปะ สนทนา กับศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โอกาสนี้ คณะทำงานเดินทางแวะจุดพักช่วงเที่ยง บริเวณร้านสวัสดิการ อาคารเรือนพัก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเข้าพบปะ สนทนาศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส พร้อมทั้ง กราบขอบคุณท่าน ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ดูแลคณะทำงานฯ จัดเครื่องดื่ม(ชา กาแฟ และน้ำผลไม้) ด้วยมิตรไมตรี ความอบอุ่น "อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567     |      105
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567     |      92
ตรวจสถานที่จัดงาน "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมตรวจสถานที่ในกำกับดูแลส่วนงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือวางแผนการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567     |      93
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายโกสินทร์ หลสงละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง Convertion อาคาร Convertion center ชั้น4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กยศ. เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวิสัยทัศน์ เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างอนาคตให้คนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - อรณุตรา จ่ากุญชร
29 มีนาคม 2567     |      86
"ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" แสดงความยินดี และมอบรางวัล ให้กับหน่วยงาน บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ กิจกรรมการกีฬา และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานแสดงความยินดี และมอบรางวัล ให้กับหน่วยงาน บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ กิจกรรมการกีฬา และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ - มอบใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น1 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย #ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/DXNDRE66qLsrcUHK/?mibextid=Nif5oz - มอบเหรียญรางวัลและสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีย์เกมส์2567" รอบมหกรรม #ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/d9PFPK4FXcNvToJc/?mibextid=Nif5oz - มอบเกียรติบัตรจากการประกวดหนังสั้น OKAMOTO SHOR FILM CONTEST ในหัวข้อเรื่อง "เรื่องเพศคือเรื่อง OK" #ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/Z51YBcRgAom5jUpp/?mibextid=Nif5oz - มอบเกียรติบัตรรางวัลมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมการประเมิน Healthy University Rating System (HURS) 2023 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/xZjWSohhTfqoe8H7/?mibextid=Nif5oz ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
29 มีนาคม 2567     |      63
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดงาน "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และคณะทำงานส่วนผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการจัดพิธีฯ เข้าร่วมการพิจารณาร่างกำหนดการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการกำหนดผู้อาวุโสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 โซนB อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
26 มีนาคม 2567     |      118
ตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลการประเมิน Healthy University Rating ในระดับ 4 ดาว เป็น 1 ใน 10 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลฯ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสาวกชสร จินดารัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัลการประเมิน Healthy University Rating ในระดับ 4 ดาว เป็น 1 ใน 10 จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลฯ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษรมีรายละเอียดดังนี้ #กลุ่มระดับ4ดาว มี 8 มหาวิทยาลัย - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยนเรศวร - มหาวิทยาลัยมหิดล - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #กลุ่มระดับ5ดาว มี 2 มหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยบูรพา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่2 ของเครือข่าย Thai University Network-Health Promotion Network (TUN-HPN) "Building a Culture of Health Promotion:Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus" ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รายละเอียดการประชุม ดังนี้ - การพัฒนาทักษะด้านการดูแลสุขภาพจิตให้นักศึกษา - ระบบประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาวะ Healthy University Rating System (HURS) ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นแกนนำระดับภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกัน การทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการขยายเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำกรอบแนวทางมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพไปปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ” ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ติด 1 ใน 10 ที่ได้ระดับ 4-5 ดาว จากจำนวนที่เข้าจัดอันดับทั้งหมด 21 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสุขภาวะ Healthy University Rating“ 2023 จากการเข้าจัดอันดับในปีแรก ด้วยการประเมินจาก 42 ตัวชี้วัดด้านนโยบาย ระบบและโครงสร้างพื้นฐานการลดความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยได้คะแนน 600-799 จาก 1,000 คะแนน จากความร่วมมือของส่วนงานในการขับเคลื่อนและจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทีมงานแปลภาษาจากคณะศิลปศาสตร์และแม่โจ้-แพร่ กองวิเทศสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองแผนงาน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร คณะกรรมการจัดอันดับ/คณะกรรมการกรีนยู/SDG รวมถึงคณะ/วิทยาลัยที่มีรายวิชา/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ - อรณุตรา จ่ากุญชร - กชสร จินดารัตน์ - E21BMF ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/FFMpiVMms7oixrKC/?mibextid=oFDknk
25 มีนาคม 2567     |      85
สำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ) "ตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ ) พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการ/ประธานคณะกรรมการหมวด/รองประธานคณะกรรมการหมวด/เลขาหมวด/ผู้ช่วยเลขาหมวด ทั้ง 6 หมวด ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ อาคารอำนวย ยศสุข Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
22 มีนาคม 2567     |      76
"ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ครั้งที่3/2567 เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัย (บุคลากร/นักศึกษา) กับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ครั้งที่3/2567 เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย (บุคลากร/นักศึกษา) กับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อการพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ และได้รับมอบหมายหน้าที่จากสมาคมฯ เป็นอุปนายกสมาคมด้านแม่โจ้สัมพันธ์และพิธีการ ในโอกาสนี้ ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
18 มีนาคม 2567     |      87
ทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30-39 ขอใช้สถานที่จัดประชุม เพื่อรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์แม่โจ้ในช่วงก่อนการจัดตั้งและช่วงที่ยกฐานะเป็น "สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดห้องประชุมสำหรับอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย ให้กับทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30-39 (เป็นนักศึกษาผู้ขับเคลื่อน) โดยมีคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติการเรียกร้องยกฐานะวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ระหว่าง พ.ศ. 2515-2516 " กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (MIAT) " ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานส่วนต่าง ๆ และสรุปเก็บข้อมูล เพื่อรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์แม่โจ้ในช่วงก่อนการจัดตั้งและช่วงที่ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ทั้งนี้ การดำเนินการรวบรวมมาถึงบทสรุปที่สมบูรณ์แล้ว ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 โซนB อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF - กว่าจะเป็นสถาบันฯ
18 มีนาคม 2567     |      80
"เปิดบ้านวิชาการ ผสานวัฒนธรรม นวัตกรรมมากมี ภาคีเครือข่าย หลากหลายความร่วมมือ ยึดถือตามรอยพ่อ"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย "เปิดบ้านวิชาการ ผสานวัฒนธรรม นวัตกรรมมากมี ภาคีเครือข่าย หลากหลายความร่วมมือ ยึดถือตามรอยพ่อ" ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการผลงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 Cr. ข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
18 มีนาคม 2567     |      62
"กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี คณาจารย์ บุคลากร จากคณะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 โซนB อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ วาระการประชุมดังนี้ - พิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ - พิจารณารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2567 - พิจารณาคัดเลือกผู้แทนรองคณบดีที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อเป็นคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ (มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ องค์กรนักศึกษาแม่โจ้) Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
13 มีนาคม 2567     |      88
12 มีนาคม วันคล้ายวันเกิด 107 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น1
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบและปลูกต้นไม้พระราชทานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานการรับมอบฯ ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ การจัดพิธีปลูกต้นจามจุรีเป็นต้นลูกของต้นจามจุรี ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกด้วยพระหัตถ์บริเวณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์ราชาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย และในโอกาสครบรอบวันเกิด 107 ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรก (ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 1) #กำหนดการดังนี้ (กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ในช่วงเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย พร้อมด้วยคณะตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ - สักการะศาลเจ้าพ่อแม่โจ้ ?- ทายาท ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล และคณะตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงที่มาของต้นจามจุรีที่นำมาปลูกในพื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ?- ผู้แทนมหาวิทยาลัย รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เป็นประธานการรับมอบฯ และกล่าวขอบคุณ ?- ผู้มีเกียรติร่วมปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น? ?- ต้นที่ 1 ทายาท ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย ปลูกร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย และอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ?- ต้นที่ 2 ผู้แทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัย และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ?- ต้นที่ 3 ผู้แทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัย และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งข้อมูลในส่วนต้นจามจุรีทั้ง 3 ต้น ได้รับการประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ทายาทท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นศิษย์เก่าจุฬาฯ (ตัวแทนเชิญพระเกี้ยวจุฬา ปี 2515) Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
12 มีนาคม 2567     |      113
สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ "ด้านพันธกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล นายบรรพต โตสิตารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเสกสรรค์ สอนยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองเทคโนโลยีดิจิทัล และนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าปฏิบัติหน้าที่บูรณาการความร่วมมือ สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ "ด้านพันธกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์" ลงพื้นที่สำรวจโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาภารกิจระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือการรับ/ส่ง ข้อมูล ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมหาวิทยาลัยจัดทีมบุคลากรที่มีวิชาชีพเฉพาะทางด้านระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต เข้าเก็บข้อมูลหาแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายฯ บริเวณที่ทำการสำนักงานและอาคารที่พักของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพิ่มศักยภาพการใช้งานเป็นช่องทางการสื่อสาร รองรับการเชื่อมต่อสานสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้ #สามเสาหลักการพัฒนาแม่โจ้ - มหาวิทยาลัย (บุคลากร) - นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบัน) - สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ (ศิษย์เก่า) Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 มีนาคม 2567     |      80
คณะผลิตกรรมการเกษตร ขอใช้พื้นที่จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 (จบการศึกษา) ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย ให้กับคณะผลิตกรรมการเกษตร ขอใช้พื้นที่จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 (จบการศึกษา) และจัดงาน MJU JOB FAIR 2024 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม ซึ่งมีการจัดนิทรรศการแนะนำการสมัครงานพร้อมรับสมัครงานสำหรับนักศึกษาที่สนใจ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีคณาจารย์ บุคลากร จากคณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 มีนาคม 2567     |      60
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตรวจสุขภาพประจำปี 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2567 งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้วยวิธีการตรวจเลือด ตรวจปัสสะวะ และการเอกซเรย์ทรวงอก ในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และบุคลากรในสังกัด อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยให้แก่บุคคลากรและผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งนี้ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ สามารถนำใบสำคัญรับเงินไปเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไม่เกิน 1,050 บาท (หรือกำหนดให้เบิกได้ในแต่ละช่วงอายุแต่ไม่เกิน 525 บาท) และสำหรับสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน พนักงานหน่วยงานวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ได้ 50% ของค่าตรวจตามสิทธิการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 มีนาคม 2567     |      87
"ผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 83
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 83 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการ และแขกรับเชิญ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้พบปะในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นเครือข่ายการสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 มีนาคม 2567     |      82
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ”
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้รับมอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ”เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ห้องประชุมหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน งานประสานงาน(กรุงเทพฯ) กองกลาง พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 5 ราย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ มอบ “ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ” ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ศึกษาอยู่ในคณะ หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ทุกสาขาวิชา และเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 25ทุนๆ ละ 40,000.- บาทต่อปีการศึกษา และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000.- บาทต่อปีการศึกษาขอบคุณข้อมูลจาก: งานประสานงาน กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
4 มีนาคม 2567     |      83
รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา “กองทุน ดร.ยงยุทธ ปานสูง”
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจาก ดร.ยุงยุทธ ปานสูง จำนวน 30,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา “กองทุน ดร.ยงยุทธ ปานสูง” ณ ห้องรับรอง ชั้น4 สำนักงานเลขานุการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cr. ข่าวสาร (NP) - MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz
8 มีนาคม 2567     |      85
คณะทำงานจัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติครั้งที่ 11 เข้าตรวจสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ ท่านณัฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย และคณะทำงานจัดการแข่งขันแบดมินตันสมัครเล่นนานาชาติครั้งที่ 11 เข้าตรวจสถานที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งพื้นที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประเมินความเหมาะสมพื้นที่ใช้งาน และเตรียมความพร้อมก่อนจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2567 โดยสโมสรแบดมินตัน FYC ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย-จีน Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
1 มีนาคม 2567     |      115
งานพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 - 2565 ในส่วนภูมิภาคของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 รวม 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ และคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ ชั้น1 สถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมียอดบริจาคโลหิตจำนวน 11,043 ยูนิต ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการฉลองครบรอบ 90 ปีแม่โจ้ บริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ที่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าแม่โจ้ บริจาคโลหิต ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร (ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ นายทวีพงษ์ พูลหิรัญ และ นายวันนิวัฒน์ เรืองพรวิสุทธิ์ บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ได้เข้าพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 แสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกด้วย การจัดพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง เป็นการแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ มีผู้บริจาคโลหิตและหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 จำนวนทั้งสิ้น 1,724 ราย ดังนี้ - พระภิกษุ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 19 รูป และ 108 ครั้ง จำนวน 7 รูป - ผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 จำนวน 75 ราย - ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จำนวน 73 ราย - ผู้บริจาคโลหิต รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง จำนวน 1,392 ราย และ 108 ครั้ง จำนวน 158 ราย Cr. ข่าวสาร (NP) - ศูนย์บริจากโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
1 มีนาคม 2567     |      1121
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567) ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF - สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่
1 มีนาคม 2567     |      97
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชนะเลิศรางวัลการแข่งขัน esport ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท "อีสปอร์ต" (เกม Victory of Sucker)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬา "อีสปอร์ต" (เกม Victory of Sucker) โดยมีคณะทำงานจากองค์กรนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมวิทยากรจากบริษัท JOJOJOJOSOFT ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คุณธิติ เกตุทัต รองหัวหน้าศูนย์วัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คุณกฤษนนท์ ทรงประโคน CEO บริษัทJOJOJOJOSOFT ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กีฬา "อีสปอร์ต" ได้รับความร่วมมือจากบริษั JOJOJOJOSOFT เป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ชื่อว่า Victor of Sucker หรือ VOS เป็นเกม อีสปอร์ต ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย และใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของ Blockchain ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อน Digital Econnomy ตลอดจนตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ "อีสปอร์ต" และความรู้ด้าน Digital Econnomy อาทิเช่น เทคโนโลยี Blockchain, Digital Wallet, Marketplace และ NFT รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "อีสปอร์ต" ด้วยเกม Victor of Sucker (VOS) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ชนะเลิศรางวัลการแข่งขัน esport ครั้งที่ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท #อีสปอร์ต เล่นเกมส์สร้างสรรค์ เรียนรู้การเงินยุคใหม่ สร้างรายได้แบบปบอดภัยในโลกไซเบอร์ Cr. ข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.มนตรี สิงหวาระ (Montri Singhavara)
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      151
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประเภทก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ "พันธกิจสัมพันธ์" กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ประเภทก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก โรงเรียนสันทรายหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนบริการทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนเสริมองค์ความรู้ ด้านการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Cr. ข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      129
รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา รับมอบเงินจาก ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นตัวแทน Mr.Gennot จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      107
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่2 ประจำปี 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่2 ประจำปี 2567 "Student Empowring for Sustainable Development" ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับนิสิตนักศึกษา" ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) Cr. ข่าวสาร (NP) - ทปอ. - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      139
การแข่งขันกีฬา "อีสปอร์ต" (เกม Victory of Sucker) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "อีสปอร์ต" (เกม Victory of Sucker) โดยมีคณะทำงานจากองค์กรนักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมวิทยากรจากบริษัท JOJOJOJOSOFT ตลอดจนนักศึกษาที่สนใจ (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - คุณธิติ เกตุทัต รองหัวหน้าศูนย์วัตกรรมการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คุณกฤษนนท์ ทรงประโคน CEO บริษัทJOJOJOJOSOFT ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กีฬา "อีสปอร์ต" ได้รับความร่วมมือจากบริษั JOJOJOJOSOFT เป็นบริษัทพัฒนาเกมที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ ชื่อว่า Victor of Sucker หรือ VOS เป็นเกม อีสปอร์ต ที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย และใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐานของ Blockchain ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการขับเคลื่อน Digital Econnomy ตลอดจนตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ "อีสปอร์ต" และความรู้ด้าน Digital Econnomy อาทิเช่น เทคโนโลยี Blockchain, Digital Wallet, Marketplace และ NFT รวมถึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "อีสปอร์ต" ด้วยเกม Victor of Sucker (VOS) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 110,000 บาท Cr ข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      315
"สวัสดีปีใหม่ 2567" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา และ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ที่อำนวยความสะดวก ดูแลด้านสุขภาพ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดปีที่ผ่านมา Cr ข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      53
"สวัสดีปีใหม่ 2567" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา นายเกรียงศักดิ์ วันกูล นักวิชาการศึกษา และ นางสาวศิรินภา เทียบแก้ว นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร ช่วยราชการ ภ.5 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกนาย ประจำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำนวยความสะดวก ดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดปีที่ผ่านมา Cr ข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      25
"สวัสดีปีใหม่ 2567" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บังคับการตำรวจภูธงจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายเชิดพงศ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ พันตำรวจเอกไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จว.ชม. เป็นผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธงจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกนาย ประจำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่อำนวยความสะดวก ดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดปีที่ผ่านมา Cr ข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      32
"สวัสดีปีใหม่ 2567" ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ภายหลังเสร็จจากการประชุมเตรียมการจัดตั้ง กอร.ถปภ/รปภ.ทภ.3 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายเชิดพงศ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ พลตรี ธีระ ผดุงสุนทร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ภายหลังเสร็จจากการประชุมเตรียมการจัดตั้ง กอร.ถปภ/รปภ.ทภ.3 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม บก.มทบ.33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกนาย ที่อำนวยความสะดวกในกิจการของมหาวิทยาลัยในส่วน นักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร) บุคลากร (โครงการพัฒนา) บัณฑิต (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดปีที่ผ่านมา Cr ข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 กุมภาพันธ์ 2567     |      35