ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา