กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้


พ.ศ. 2527  ชื่อ งานกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยสังกัดกองบริการการศึกษา สำนังานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

พ.ศ. 2533  ปรับปรุงเป็นกองกิจการนักศึกษา ตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533

พ.ศ.2535  ได้รับจัดตั้งเป็นกองกิจการนักศึกษา  สังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้   ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535

                 ลงวันที่ 17 มกราคม 2535

พ.ศ. 2562  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กองพัฒนานักศึกษา"  สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565

       มีการแบ่งส่วนการบริหารภายในกองพัฒนานักศึกษา ออกเป็น 8 งาน ประกอบด้วย 

      1. งานอำนวยการ

      2. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

      3. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

      4. งานพัฒนาวินัยนักศึกษา

      5. งานการกีฬา

      6. งานอนามัยและพยาบาล

      7. งานหอพัก

      8. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา

    

ที่ตั้งปัจจุบัน

กองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่ในอาคารอำนวย  ยศสุข  เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  50290 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษ ที่ 21

พันธกิจ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

2) สนับสนุนการให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน

3) สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการแก่นักศึกษา

4) ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและสานสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

5) สนับสนุนด้านการกีฬาและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร


 


  
    
ข้อมูลอาคาร
        อาคารอำนวย   ยศสุข  เป็นชื่ออาคาร ศูนย์กิจการนักศึกษา ตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสง่างามแก่ ดร.อำนวย  ยศสุข  ศิษย์เก่่าแม่โจ้ รุ่น 20 ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 7 สมัย  เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ 5 ครั้ง ใน 4 กระทรวง  เคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่่าแม่โจ้  และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนปัจจุบัน  ซึ่งตลอดชีวิตการทำงานของท่านได้ทำคุณประโยชน์นานับประการ 
        อาคารอำนวย  ยศสุข  เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา จำนวน 4 หน่วยงานประกอบด้วย
        1. กองพัฒนานักศึกษา
        2. สำนักงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
        3. กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
        4. อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาหาร
        และยังเป็นที่ตั้งขององค์กรนักศึกษา ดังนี้ 
        1. องค์การนักศึกษา
        2. สภานักศึกษา
        3. ชมรมนักศึกษา จำนวน 10 ชมรม   
รายละเอียดอาคารและการก่อสร้าง 
        พื้นที่อาคาร                                 > 16,262 ตารางเมตร 
        งบประมาณการก่อสร้าง (แผ่นดิน)   >  150 ล้านบาท
        ระยะเวลาในการก่อสร้าง                 >  กรกฏาคม 2551 -  มกราคม 2553
        การออกแบบการควบคุมงานก่อสร้าง >  บริษัท  อาร์คิเทีย  กรุ๊ป จำกัด
        บริษัทที่รับจ้างก่อสร้าง                   >  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
        ประธานตรวจการจ้าง                     >  รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช
        อธิการบดี                                   >  รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช
     

ปรัชญา

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษ ที่ 21

พันธกิจ

พันธกิจ

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

2) สนับสนุนการให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน

3) สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการแก่นักศึกษา

4) ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและสานสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้

5) สนับสนุนด้านการกีฬาและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร