กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 Email :: stu@gmaejo.mju.ac.th