ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2556 9:28:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1920

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
ในวันอาทิตย์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด