กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

หัวหน้างานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานขับรถ
นักวิชาการศึกษา
นักบริหารงานอาคารสถานที่
พนักงานขับรถยนต์

หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานหอพัก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา