กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566     |      5
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566     |      34
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ "กอ.รมน.ชม."
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ชม.) มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้ติดตามนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพันเอกวรเทพ บุญญะ (รอง ผอ.รมน.ชม.ท) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐในการติดตามตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และอำนวยการในการรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการรับมือ 1.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง Cr.ภาพ:ข่าว - กอ.รมน.ชม - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      35
"เครือข่ายทางการแพทย์เชียงใหม่" ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดา ท่าน ผอ.รพ.สันทราย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายวิทชัย สุขเพราะนา หน.งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณะทำงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จิตรา โฆวัชรกุล มารดาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ณ ศาลา2 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ:ข่าว - ทวีศักดิ์ สายเขียว โรงพยาบาลสันทราย - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      33
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ "Sport Complex" ม.แม่โจ้แห่งใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ "Sport Complex" เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับการก่อสร้างงานต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายจัดสร้าง Sport Complex เพื่อรองรับนักศึกษาเข้าใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ออกกำลังกายของนักศึกษา และมุ่งเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้แนวคิด Forest Sport Complex เป็น Inspiration ทำให้อาคารมีรูปลักษณ์เฉพาะ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นอาคารกีฬาที่รวมกีฬาหลากหลายประเภท สำหรับนักกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และสมาชิกที่มาใช้บริการ - ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3ชั้น ใต้ถุนโล่ง 1ชั้น ภายในอาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก วางอาคารตามแนวแกน Oriental ประหยัดพลังงาน Eco Energy - พื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ถุนสามารถจุคนได้ ประมาณ 4,000 คน พร้อมห้องน้ำหญิง/ชาย โดยจัดให้ส่วนของผู้หญิงมากกว่าชาย - พื้นที่ใช้สอยชั้น 1 ,2 และ3 ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้อง รปภ. ห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องโยคะ ห้องแอโรบิค ห้องซาวน่า ห้องสคอช ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องยูโด ห้องคาราเต้ ห้องเทควันโด ห้องมวยปล้ำ ห้องยกน้ำหนัก เวทีมวยไทยและสากล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และห้องน้ำหญิง/ชาย Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
19 พฤษภาคม 2566     |      52
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษาครั้งที่4/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่4/2566 โดยมี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข(ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรปฏิบัติงาน 60 คน และโครงสร้างหน่วยงานในกำกับ 8 งาน ดังนี้ 1.งานอำนวยการ 2.งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 4.งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 5.งานการกีฬา 6.งานอนามัยและพยาบาล 7.งานหอพัก 8.งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ภารกิจหลักคือ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่21 2.สนับสนุนการให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน 3.สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการแก่นักศึกษา 4.ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและสานสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.สนับสนุนด้านการกีฬาและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร Cr.ภาพ: NP. Line / facebook - Smith Sinnarong - รัศมี อภิรมย์
19 พฤษภาคม 2566     |      25
ประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ "กิจกรรมนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคี เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้(รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ตามภาพแนบท้าย) ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อกำหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีอันดีงามของลูกแม่โจ้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะอนุกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และองค์กรนักศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ 2.นำเสนอข้อสรุปการพิจารณารูปแบบกิจกรรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
15 พฤษภาคม 2566     |      23
ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) ครั้งที่2 ประจำปี 2566 "อาคารอำนวย ยศสุข"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนักศึกษา มุ่งสู่สำนักงานสีเขียว มีการกำหนดนโยบาย " ป ค ล ส " คือ - ป ปฏิบัติตามกฏหมาย - ค ควบคุมการใช้ทรัพยากร - ล ลดขยะลดโลกร้อน - ส สื่อสารป้อนความเข้าใจ Cr.ภาพ:NP. Line GreenOffice อำนวย (รัศมี อภิรมย์)
15 พฤษภาคม 2566     |      21
พิธีกรรมลูกแม่โจ้ ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ "ผศ.สมาน กตัญญู"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หน.งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา กับนายวิทชัย สุขเพราะนา หน.งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมศิษย์เก่าแม่โจ้(งานศพ) การจัดบุคคลแต่งชุดปกติขาวร่วมพิธีฯ การจัดชุดเครื่องเสียงในพิธีฯ และบันทึกภาพตามความเหมาะสม ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.สมาน กตัญญู ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น15 อดีตอาจารย์สอนสาขาวิชาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
12 พฤษภาคม 2566     |      25
แนะนำอาคารสถานที่สำคัญ "ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา #แนะนำอาคารสถานที่สำคัญ "อาคารอำนวย ยศสุข" ตอนแรก จุดรวมพลศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ 1.กองพัฒนานักศึกษา - งานอำนวยการ โทร.053-873061 - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร.053-873070 - งานการกีฬา โทร.053-873076 ,873077 - งานอนามัยและพยาบาล โทร.053-873075 - งานหอพัก โทร.053-873083 ,873085 - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา โทร.053-873183 ,873184 - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร.053-873067 ,873068 - งานพัฒนาวินัยนักศึกษา โทร.053-873073 - องค์การนักศึกษา(อนม.) โทร.053-873090 ,873091 - สภานักศึกษา(สสม) โทร.053-873093 2.กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - งานดนตรีและนันทนาการ (แม่โจ้แบนด์) โทร.053-873304 3.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - งานบริหารและธุรการ โทร.053-873450 - งานด้านรับเข้านักศึกษา โทร.053-873455 ,873460 ,873469 - งานด้านตรวจสอบและรับรองผลการเรียน (จบการศึกษา ,ปริญญาบัตร) โทร.053-873457 ,873458 - งานด้านบริการรับรองผลการศึกษา (หนังสือรับรอง ,รหัสผ่าน) โทร.053-873459 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ว่าที่ รต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
23 พฤษภาคม 2566     |      24
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำนักศึกษาแม่โจ้ "ภาวะผู้นำ" ประจำปี 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุดปฐพี เวียงสี เป็นวิทยากร ให้องค์ความรู้ ประสบการณ์จริง ทักษะการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา และการบริหารงานองค์กรนักศึกษา รวมถึงพัฒนาศักยภาพส่งเสริม "ภาวะผู้นำ" ให้กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ โดยมผู้เข้าร่วมโครงการมาจาก องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย/ชมรม เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น4 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
11 พฤษภาคม 2566     |      37
ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำนวยความสะดวกค่ายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน ผู้เข้าร่วมกว่า 5,000 คน
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กับนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หน.งานการกีฬา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับมูลนิธิแผ่นดินบริบูรณ์ ในการขอเช่าใช้สถานที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน (ค่าย XTreme 4 : Hunger For God) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นอนุชนและเยาวชนจากทั่วประเทศ ประมาณ 5,000 คน Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
5 พฤษภาคม 2566     |      64
ทั้งหมด 109 หน้า