กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
"นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับ 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬา "หมากล้อม" ประเภทบุคคลชายและคู่หญิง
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อย และประสานงานส่วนต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย "นนทรีเกมส์" ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับ 2 เหรียญ จากการแข่งขันกีฬา "หมากล้อม" ประเภทบุคคลชายและคู่หญิง ดังนี้ - ประเภทคู่หญิง "เหรียญทองแดง" นางสาวอัจริยา สนธิเดชกุล สาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ นางสาวณัฐนิชา สิงหา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม - ประเภทบุคคลชาย "เหรียญเงิน" นายปรเมทย์ สุพง วิทยาลัยพลังงานทดแทน - ผู้ฝึกสอน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล - ผู้ช่วยฝึกสอน นางสาวธัญญาวดี เมืองไทย - ผู้จัดการทีม นายวรเดช ดัสดีสอง Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา - วรเดช ดัสดีสอง
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      71
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "HELMET AREA 100%"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (พปร.) งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการปฏิบัติการกวดขันประจำวัน "เขตสวมหมวกนิรภัย 100 %" บริเวณแยกอาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "HELMET AREA 100%" ทั้งนี้ การตั้งจุดตรวจและกวดขันการขับขี่รถจักยานยนต์ของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลภายนอก "ผู้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย" ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการขับขี่ย้อนศร ซึ่งมีมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนดังนี้ - นักศึกษา จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยการตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน : ครั้ง สำหรับผู้ที่ขับขี่ย้อนศร จะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน - บุคลากร จะรายงานข้อมูลให้มหาวิทยาลัยและต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการ - บุคคลภายนอก ผลักดันออกภายนอกมหาวิทยาลัย และขอความร่วมมือให้ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย และการตั้งจุดตรวจและกวดขันจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อมุ่งให้นักศึกษาและบุคลากรเป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินสำหรับผู้ใช้เส้นทางภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม #ถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับขี่มีวินัย เคารพกฏจราจร Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
5 กุมภาพันธ์ 2567     |      59
โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาทุน จำนวน 16 สถาบัน ในโครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนทุนในแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ทั้งนี้ โครงการลงพื้นที่พบผู้บริหารสถานศึกษา/หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุนในแต่ละภูมิภาค เป็นโครงการกรอบการหนุนเสริมนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ผ่านความร่วมมือมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดทุนและเป้าหมาย บนความร่วมมือในการดูแลและพัฒนานักศึกษาทุนร่วมกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาทักษะวิชาการและการวิจัยของนักศึกษาทุน ตลอดจนการวางอนาคตทางการศึกษาที่คาดหวังให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ จำนวน 18 ราย Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - ชลลดา ปัญญา
29 มกราคม 2567     |      83
"สวัสดีปีใหม่ 2567" ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ พันตำรวจเอกสัมพันธ์ ศิริมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทุกนาย ประจำการสถานีตำรวจภูธรสันทราย ที่อำนวยความสะดวก ดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยต่าง ๆ และสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดปีที่ผ่านมา Cr ข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มกราคม 2567     |      68
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ต้นอินทนิล" ในบรรยากาศ "นนทรีเกมส์" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ต้นอินทนิล" ในบรรยากาศ "นนทรีเกมส์" การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา เก็บประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาของทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาพพิธีเปิด "นนทรีเกมส์" - เซปักตะกร้อ - เปตอง - เทควันโด - ฟุตบอล #ส่งพลังแรงใจMJU "ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ ทัพนักกีฬาแม่โจ้" #ข้อมูล "นนทรีเกมส์" เพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341416928858468&id=100089704892516&mibextid=Nif5oz Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
29 มกราคม 2567     |      81
เตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัด และผู้ฝึกสอน นักกีฬา เตรียมตัวเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้โอวาทและกำลังใจกับทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริเวณสนามกีฬาอินทนิล #ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ร่วมเชียร์ ร่วมส่งกำลังใจ ทัพนักกีฬาแม่โจ้" Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา - เกรียงศักดิ์ วรรณกูล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มกราคม 2567     |      70
หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2567 งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ตลอดช่วง 2 วัน มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ความสนใจ บริจาคโลหิตดังนี้ - วันที่ 24 มกราคม 2567 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 14 คน ผ่านเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 9 คน ( 4,050 CC.) - วันที่ 25 มกราคม 2567 มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 18 คน ผ่านเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 13 คน (5,850 CC.) ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต สามารถสะสมชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 8 ชั่วโมง Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานอนามัยและพยาบาล
29 มกราคม 2567     |      44
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนายวีระชัย แสงคม นักศึกษาชั้นปีที่4 (แม่โจ้รุ่น85)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรในสังกัด และคณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนายวีระชัย แสงคม นักศึกษาชั้นปีที่4 (แม่โจ้รุ่น85) ซึ่งนักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงก่อนหน้านี้ได้สูญเสียมารดาและไม่มีญาติให้การช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ต่างๆ ซึ่งมีน้องสาว 1 คน ที่ต้องดูแลกันสองคนพี่น้องตามลำพัง ทั้งนี้ การจัดงานฌาปนกิจศพบิดาของนักศึกษา ได้รับความเมตตาจากพระครูบัณฑิตธรรมมาภรณ์ (เจ้าอาวาส) เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF#รายละเอียดเพิ่มเติม "นำเรียนทุกท่านครับ" ตามที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวฯ อาจารย์ ดร.วินิตรา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และทีมงานคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันประสานงาน การจัดงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อของน้องวีระชัย แสงคม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม เวลา 10:00 น. ที่วัดพระนอนขอนตาล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบัณฑิตธรรมมาภรณ์ เป็นประธานคณะสงฆ์ ร่วมกับคณะศรัทธา ได้ดำเนินการจัดพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วีระพล ทองมา ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันสมทบทุนในการช่วยเหลือน้องนักศึกษาแม่โจ้ในครั้งนี้ โดยมียอดบริจาคสมทบทั้งสิ้นรวม 100,000 บาท จากการช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชีของนักศึกษา การช่วยเหลือผ่านเพจฝากร้านเชิญหลังโดมของพี่น้องชาวแม่โจ้ การช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาในงานฌาปนกิจ และพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ช่วยสมทบให้ครบ 100,000 บาท หลังจากฌาปนกิจศพคุณพ่อ ส่วนที่เหลือจะขอเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและน้องสาว โดยทางกองพัฒนานักศึกษาจะช่วยดูแลประสานงานต่อไปครับ “ ขอบพระคุณในไมตรีจิตของทุกท่านอีกครั้ง ที่ช่วยเหลือน้องนักศึกษาแม่โจ้ในครั้งนี้ ตามเจตนารมย์ของ ”แม่โจ้ไม่ทิ้งกัน“ เพราะน้องนักศึกษาคือคนหนึ่งของครอบครัวแม่โจ้ ขอบพระคุณครับ ผช.นิโรจน์ สินณรงค์ 0910792565 24 ม.ค.67
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      27
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 คณะกรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑิตและนักศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 จัดประชุมเตรียมความพร้อมหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง) - คณะพยาบาลศาสตร์ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - กองพัฒนานักศึกษา - กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
12 กุมภาพันธ์ 2567     |      34
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ "ขอใช้พื้นที่ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้" จัดสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยในการขอใช้พื้นที่จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เพื่อจัดงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา "Education Leaders Forum" ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) การจัดงานสัมมนาผู้นำด้านการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณะผู้นำการศึกษาฯ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
29 มกราคม 2567     |      18
ทั้งหมด 45 หน้า