กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
เยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาศึกษาดูงานเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนผอ.กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับคุณสยุมพร คีรีนิมิต หัวหน้างานโครงการทุนการศึกษาและแนะแนว ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ (KLC) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ที่ได้นำเยาวชนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาศึกษาดูงานเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ หลังจากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงานทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย โดยมี อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิรชัย ยมเกิด ผอ.สถาบันรับรองระบบการผลิตภัณฑ์การเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดย งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
22 มีนาคม 2566     |      15
โครงการประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2566 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนางานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566
ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อประชุมชี้แจงการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในระบบ DSL ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งมีการติดตามนักศึกษาพิการและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนางานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา การให้คำปรึกษา และการดูแลนักศึกษาพิการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
20 มีนาคม 2566     |      29
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารกับทางมหาวิทยาลัย ในกำหนดเวลาตามประกาศ ( กันยายน 2565 - 20 มกราคม 2566 ) ให้ตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้องของตนเอง หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง พบรายชื่อของตนเอง สามารถมาติดต่อขอรับเอกสารยืนยันการผ่อนผันได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยให้เตรียมบัตรประชาชนมาแสดงตนรับเอกสาร และใบสีชมพูที่ได้รับ(หากมี) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันทำการ และในช่วงเวลา ช่วงเช้า 10.00 น. - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.30 น. เท่านั้น ลิงค์เอกสารรายชื่อ https://maejo.link?L=F5EE หรือสแกน QR Code ด้านล่าง แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรายชื่อ เปิดลิงค์ ไฟล์รายชื่อแล้วกด Ctrl + F ( ค้นหา ) แล้วพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลในช่องค้นหา หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 053873070 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox หมายเหตุ : เอกสารยืนยันการผ่อนผันทหาร ยื่นครั้งเดียวสามารถใช้ได้จนสำเร็จการศึกษา เมื่อได้รับแล้วให้นำไปถ่ายเอกสารเก็บไว้หลาย ๆ ใบ และห้ามทำหาย เนื่องจากต้องนำไปยื่นในวันรายงานตนทุกปี
14 มีนาคม 2566     |      205
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 1)1. นางสาวกุลธิดา ตะบิ สาขาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร2. นางสาวสุวนันท์ ทองอิ่ม สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 3)1. นายเกษมศักดิ์ ชนะชล สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร2. นายอนุพงศ์ เขื่อนแก้ว สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน "ส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565 (ชั้นปีที่ 4)1. นายธนเดช ศิลารักษ์ สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรโดยให้นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว Scan QR Code เพื่อรายงานตัวเข้ารับทุนและร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนทุกคน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
24 กุมภาพันธ์ 2566     |      33
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและใหเคำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับ Mr.Masahiko Fukamachi , Mr.Wasit Hanvittayakul, Mr.Nobuyuki Ishii และ Ms.Roongtiva Thammachaiwut คณะกรรมการทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้เดินทางมาสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
23 กุมภาพันธ์ 2566     |      39
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษา จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารมหาวิทยาลัย
23 กุมภาพันธ์ 2566     |      31
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการ Hope Scholarship ปี 4
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่มูลนิธิเรดิออนฯ มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาสูงสุด 40,000 บาท มูลนิธิเรดิออนฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและสานฝันของน้องๆ ให้เป็นจริง"โอกาสเป็นของคนที่คว้าเอาไว้ " ศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.25 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://www.radion.or.th/scholarship.php?id=3
20 กุมภาพันธ์ 2566     |      50
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ของงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษาhttps://guide-guidance.mju.ac.th/.../Doc_25641117150351...หรือ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมส่งใบสมัครทุนการศึกษาและหลักฐานที่คณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด จำนวน 1 ชุดหลักฐานแนบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (สามารถใช้ภาพสแกนได้)2. สำเนาบัตรประจำประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา3. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ของภาคเรียนที่ 1 โดยพิมพ์จากเว็ปไซต์ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2566     |      77
ทั้งหมด 107 หน้า