กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
บุคลากรและผู้นำนักศึกษาอาคารอำนวยยศสุขจัดโครงการ Big Cleaning Day อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 1/2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ สำนักงานสีเขียว Green Office  อาคารอำนวย ยศสุข โดยมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 1/2563 ภายในอาคารอำนวย ยศสุข และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง และการาร้างเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ โดยให้ผู้บริการ บุคลากรและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารอำนวย ยศสุขและหอพักมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคารอำนวย ยศสุข ในวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น.
19 มิถุนายน 2563     |      861
กองกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
กองกิจการนักศึกษาได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี มาเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร โดยมีบุคลากรกองกิจการนักศึกษา บุคลากรและแม่บ้านงานหอพัก และผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองอม่โจ้ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ของกองกิจการนักศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงอาหารอาคารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 มกราคม 2555     |      4413
ภาพบุคลากร กองกิจ ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๔
สำนักงานอธิการบดีจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสสำนักงานอธิการบดี ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 กองกิจการนักศึกษาร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันธรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน โดยมี การมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น จำนวน 10 ท่าน และกองกิจการนักศึกษามีข้าราชการและพนักงานดีเด่นได้รับเกียรติบัตร 2 ท่านและมีพิธีดำหัวอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัย มีบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมงานเป็น จำนวนมาก ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557     |      4123
ทั้งหมด 2 หน้า