กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
"วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566" กิจกรรม Big Cleaning Day สิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว ม.แม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน "สิ่งแวดล้อมโลก" ประจำปี 2566 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยและพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทีมผู้บริหารระดับ คณะ สำนัก กอง และบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปีนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมภายในดังนี้ - Big Cleaning Day ในหน่วยงาน - ปิดไฟพร้อมกันภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. - ปลูกผักเพราะรักแม่โจ้ ด้านหลังสำนักงานมหาวิทยาลัย - บริการย่อยกระดาษทีไม่ใช้แล้ว ทั้งนี้ ส่วนงานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - เพจ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข MJU
2 มิถุนายน 2566     |      10
โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (8 งาน) เข้าร่วมโครงการ "อธิการบดีและผู้บริหาร" พบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย - รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี - ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้สื่อสารไปยังผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการรับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัยในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก่อนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ช่วงพักเที่ยง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรในสังกัด Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - นพกิจ แผ่พร - ศศิธร ใจมุก - ศิริพงษ์ ไชยคำร้อง - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566     |      19
"แอปพลิเคชัน Thai D" ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการย้ายที่อยู่ด้วยตนเองและธุรกรรมอื่นๆ จากกระทรวงมหาดไทย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา "แอปพลิเคชัน Thai D" แจ้งถึงบุคคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษาแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป กระทรวงมหาดไทย เปิดช่องทางอำนวยความสะดวก มิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล "แอปฯ Thai D" Thai Digital Identity "ไทยดี" มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน เช่น - การแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง - การใช้แสดงตนแทนบัตรประจำตัวประชาชน - การขอรับบริการล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) - การตรวจสอบข้อมูลของตนเอง (ข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ฯลฯ) - ฯลฯ Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร(NP.) - ที่ว่าการอำเภอสันทราย (นายอำเภอสันทราย) - Smith Sinnarong
1 มิถุนายน 2566     |      14
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2566 โดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงาน (รายละเอียดคณะทำงานตามประกาศฯในเพจ) ซึ่งในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระสืบเนื่องที่สำคัญคือ - รายงานผลการจัดรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตรลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) Cr.ภาพ:ข่าวสาร - นพกิจ แผ่พร - Norraphont Thammawisedee
30 พฤษภาคม 2566     |      27
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Smart Dx Leader" ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูงของแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 "ผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผ่านการอบรมหลักสูตร Smart DX Leader ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model (เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566) 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล) (เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติSmart DX Leader ต้องไปเติมความรู้ ในฐานะผู้บริหารดิจิทัลระดับสูง (Chief Digital Officer,CDO) ของแม่โจ้ เพื่อขับเคลื่อน สู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) กับ 1.หลักสูตร Digital Transformation Framework & Change Management Model 2.หลักสูตร Digital Governance (การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล)#เพื่อผลักดัน การสร้าง Digital Roadmap ที่สอดคล้องพันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กร ตามกระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารองค์กรสามารถ พิจารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง แม่นยำและทันต่อสถานการณ์ มุ่งสู่องค์กลดิจิทัลอย่างเชื่อมั่นและมั่นใจ ผู้บริหารสามารถกำหนดวิธีการ แนวทาง วางแผนกลยุทธ์ด้าน Digital Transformation ผ่านแผนปฏิบัติการที่มีความเป็นไปได้จากจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายสูงสุด เตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะ ปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทำงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติทางกระบวนการธุรกิจขององค์กร มิติทางวัฒนธรรมองค์กร และมิติด้านประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Experience) คำนึงถึงความยั่งยืนด้านเทคโนโลยี (Sustainable Technology) และความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Organization) https://www.ftpi.or.th/" Digital Transformation(DX) " การนําเทคโลยีดิจิตัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร ทั้งในส่วน ของกระบวนการที่สําคัญ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นของลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความผูกพันการทําให้กระบวนการที่สําคัญขององค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานของบุคลากร รวมถึงการ ปรับเปลี่ยน Business Model ขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง(Key Change/Driving Forces)"Certified - Smart DX Leader Program หัวข้อ Digital Transformation Framework & Change Management Model มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำสู่การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย 3. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กร และในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล จัดการข้อมูล ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันรวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย 5. ได้เรียนรู้กระบวนการเพื่อทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล และสารสนเทศ 6. สามารถบริหารจัดการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาเน้นๆกับหัวข้ออบรม Digital Transformation FrameworkDigital Transformation Framework Overview Digital Transformation Strategy & Business Strategy Digital mindset Potential Disruptive Technologies Digital Leadership & Organization Capabilities (People, Process, Technology) Change Management ModelDefinition Principle and Concept for Change Driving Forces for Change : STEEP FTPI-SIX STEP for Change Management Model Key Success Factors for Change การประเมิน ADLI for MATURITY ชมบริฟที่ https://vimeo.com/825376876 และ https://vimeo.com/825377773สำหรับวันที่ 2 Certified SDX-02 : Digital Governance (การกำกับดูแลดูแลด้านดิจิทัล) ในหัวข้ออบรม กระบวนการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล (Benefits Delivery and Resource Optimization Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส (Performance Measurement and Stakeholder Transparency Framework Setting) การกำหนดกรอบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( Digital Risk Optimization Framework Setting) การสื่อสารและถ่ายทอดหลักการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance guiding principle Communications)https://www.ftpi.or.th/event/dx-digitalgovernancehttps://www.ftpi.or.th/Cr.ภาพ: ข้อมูลข่าวสาร Line(NP.) Smith Sinnarong (แชร์ข่าว)
29 พฤษภาคม 2566     |      25
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ "วันฉัตรมงคล 2566"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 "สร้างเครือข่ายฝ่ายปกครองระดับจังหวัด" ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งระยะทางเดิน-วิ่ง เป็น 10.5 และ 5 กิโลเมตร Cr.ภาพ:ข่าว เพจ facebook - smith Sinnarong - PR Chiangmai - เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2566     |      21
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566     |      42
ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร "นสม.รุ่นที่1" โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ กลุ่มหัวหน้างานและหัวหน้าฝ่าย สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม.รุ่นที่1) บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การบริการนักศึกษา" ณ ห้อง204 อาคารแม่โจ้ 70ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีระดับหัวหน้างานจำนวน 8 คน (8 งานในสังกัด) เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีวิทยากรจากหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ - การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม - Green office การให้บริการทางกายภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - วิเทศสัมพันธ์/การต่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ Cr.ภาพ:ข่าว(NP.) - รัศมี อภิรมย์ - วิทชัย สุขเพราะนา - นพกิจ แผ่พร
26 พฤษภาคม 2566     |      44
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ "กอ.รมน.ชม."
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการอำนวยการ กอ.รมน.ชม.) มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้ติดตามนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยพันเอกวรเทพ บุญญะ (รอง ผอ.รมน.ชม.ท) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การดำเนินการของภาครัฐในการติดตามตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ และอำนวยการในการรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการรับมือ 1.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง Cr.ภาพ:ข่าว - กอ.รมน.ชม - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      38
"เครือข่ายทางการแพทย์เชียงใหม่" ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพมารดา ท่าน ผอ.รพ.สันทราย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายวิทชัย สุขเพราะนา หน.งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา คณะทำงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่จิตรา โฆวัชรกุล มารดาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ณ ศาลา2 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ:ข่าว - ทวีศักดิ์ สายเขียว โรงพยาบาลสันทราย - นพกิจ แผ่พร
25 พฤษภาคม 2566     |      38
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ "Sport Complex" ม.แม่โจ้แห่งใหม่ สำหรับจัดกิจกรรมและออกกำลังกาย
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากกองพัฒนานักศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ "Sport Complex" เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับการก่อสร้างงานต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายจัดสร้าง Sport Complex เพื่อรองรับนักศึกษาเข้าใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นที่ออกกำลังกายของนักศึกษา และมุ่งเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้แนวคิด Forest Sport Complex เป็น Inspiration ทำให้อาคารมีรูปลักษณ์เฉพาะ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เป็นอาคารกีฬาที่รวมกีฬาหลากหลายประเภท สำหรับนักกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และสมาชิกที่มาใช้บริการ - ลักษณะอาคาร คสล. สูง 3ชั้น ใต้ถุนโล่ง 1ชั้น ภายในอาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก วางอาคารตามแนวแกน Oriental ประหยัดพลังงาน Eco Energy - พื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ถุนสามารถจุคนได้ ประมาณ 4,000 คน พร้อมห้องน้ำหญิง/ชาย โดยจัดให้ส่วนของผู้หญิงมากกว่าชาย - พื้นที่ใช้สอยชั้น 1 ,2 และ3 ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้อง รปภ. ห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องโยคะ ห้องแอโรบิค ห้องซาวน่า ห้องสคอช ห้องเทเบิลเทนนิส ห้องยูโด ห้องคาราเต้ ห้องเทควันโด ห้องมวยปล้ำ ห้องยกน้ำหนัก เวทีมวยไทยและสากล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามแบดมินตัน และห้องน้ำหญิง/ชาย Cr.ภาพ: NP.(นพกิจ แผ่พร)
19 พฤษภาคม 2566     |      61
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษาครั้งที่4/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่4/2566 โดยมี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น3 อาคารอำนวย ยศสุข(ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรปฏิบัติงาน 60 คน และโครงสร้างหน่วยงานในกำกับ 8 งาน ดังนี้ 1.งานอำนวยการ 2.งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 3.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 4.งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 5.งานการกีฬา 6.งานอนามัยและพยาบาล 7.งานหอพัก 8.งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ภารกิจหลักคือ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่21 2.สนับสนุนการให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา และการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน 3.สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการแก่นักศึกษา 4.ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและสานสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.สนับสนุนด้านการกีฬาและการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาและบุคลากร Cr.ภาพ: NP. Line / facebook - Smith Sinnarong - รัศมี อภิรมย์
19 พฤษภาคม 2566     |      29
ทั้งหมด 109 หน้า