ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33 เป็นผู้แทนกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาทุน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนนักศึกษาทุน ผู้สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.mju.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุน ได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป จำนวน 99 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,655,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวน 529 คน เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย  ด้าน นายปฏิพล สถาวรวิจิตร นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้ได้รับโอกาสดีได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนจนจบระดับปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้ ผมขอสัญญาว่า จะนำเงินทุนการศึกษามาใช้อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียน บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสา และเมื่อมีโอกาสจะตอบแทนสังคม ช่วยเหลือรุ่นน้อง ให้ได้รับโอกาสเรียนเหมือนกับผมและนักศึกษาทุนทั้งหลายที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ” (ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
3 มีนาคม 2564     |      5
กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (10 กพ.และ17 กพ. 64)
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 172 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 53 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 119 คน คิดเป็น 53,550 CC.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 170 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 65 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 105 คน คิดเป็น 47,250 CC.
23 กุมภาพันธ์ 2564     |      39
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 44 ราย ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
17 กุมภาพันธ์ 2564     |      11
มอบทุนการศึกษาบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2564) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณสุรพล พุ่มรักชาติ ผู้จัดการบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 130,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปี 2564 ต่อไป ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กุมภาพันธ์ 2564     |      54
สวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิผงพิเศษตราร่มชูชีพ สำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานทุนการศึกษาฯ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่่และขอพรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิผงพิเศษตราร่มชูชีพ สำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
22 มกราคม 2564     |      29
โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนักศึกษาที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน 6 องค์ประกอบ คือ การศึกษาเล่าเรียน การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทัศนคติและความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมและผลงานเด่น และเพื่อเป็นผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
22 มกราคม 2564     |      23
เหล่ากาชาดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยม ติดตามดูแลนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนการดำเนินงานรับบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยม ติดตามดูแล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
22 มกราคม 2564     |      20
ทั้งหมด 93 หน้า