กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุเพื่อจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 เอกสารประกาศ https://maejo.link?L=Y5nD
29 พฤษภาคม 2566     |      441
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารกับทางมหาวิทยาลัย ในกำหนดเวลาตามประกาศ ( กันยายน 2565 - 20 มกราคม 2566 ) ให้ตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้องของตนเอง หากตรวจสอบแล้วถูกต้อง พบรายชื่อของตนเอง สามารถมาติดต่อขอรับเอกสารยืนยันการผ่อนผันได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข โดยให้เตรียมบัตรประชาชนมาแสดงตนรับเอกสาร และใบสีชมพูที่ได้รับ(หากมี) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันทำการ และในช่วงเวลา ช่วงเช้า 10.00 น. - 11.30 น. ช่วงบ่าย 13.30 น. - 16.30 น. เท่านั้น ลิงค์เอกสารรายชื่อ https://maejo.link?L=F5EE หรือสแกน QR Code ด้านล่าง แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบรายชื่อ เปิดลิงค์ ไฟล์รายชื่อแล้วกด Ctrl + F ( ค้นหา ) แล้วพิมพ์ชื่อ หรือนามสกุลในช่องค้นหา หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ หมายเลข 053873070 หรือส่งข้อความมาทาง Inbox หมายเหตุ : เอกสารยืนยันการผ่อนผันทหาร ยื่นครั้งเดียวสามารถใช้ได้จนสำเร็จการศึกษา เมื่อได้รับแล้วให้นำไปถ่ายเอกสารเก็บไว้หลาย ๆ ใบ และห้ามทำหาย เนื่องจากต้องนำไปยื่นในวันรายงานตนทุกปี
14 มีนาคม 2566     |      1869
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่ทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) ต้องทำการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ปอดจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์จากระบบรายงานตัวนักศึกษา และนำมายื่นในวันรายงานตัวเข้าหอพักหมายเหตุ    - ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา                             - นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่ต้องตรวจร่างกายซ้ำ เนื่องจากมีการยื่นใบรายงานผลการ                                  ตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์แล้ว                             -  กรณีนักศึกษาไม่ได้รายงานตัวเข้าหอพัก ให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นที่ห้องงานอนามัยและ                                  พยาบาล ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุขการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง)นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรืออำเภอห่างไกลจากมหาวิทยาลัย แนะนำให้นักศึกษาย้ายสิทธิการรักษาของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความสะดวกในด้านการรักษาโดยการขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  มีช่องทางดังนี้ย้ายด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์ สปสช.หรือผ่านแอปพลิเคชัน สปสช.นักศึกษาดำเนินการยื่นด้วยตนเอง ณ โรงพยาบาลสันทราย ในวันและเวลา ราชการโดยใช้เอกสารในการยื่นดังนี้กรณีมีบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาตัวจริงกรณีไม่มีบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาหนังสือรับรองของมหาวิทยาลัย (ติดต่อรับได้ที่งานหอพักหรืองานอนามัยและพยาบาล)หมายเหตุ - กรณีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่แนะนำให้ย้ายสิทธิ์                            -  นักศึกษาที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  สามารถขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาสุขภาพ                               ถ้วนหน้าได้เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์                            -  สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่งานอนามัยและพยาบาล โทร. 053-873074-5
27 มิถุนายน 2565     |      864
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวดเพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอสามารถบริจาคได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.(บริจาคตั้งแต่วันนี้ - ธันวาคม 2564)สอบถามเพิ่มเติม : มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้: กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษโทร. 053-875690 วันและเวลาราชการ
27 ตุลาคม 2564     |      1062
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่เท่านั้นนักศึกษาท่านใดที่เกิด พ.ศ.2544 และนักศึกษา หลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน ที่เคยผ่อนผันฯในสถาบันเดิม เมื่อย้ายสถานศึกษา จะต้องยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ ใหม่ ให้ทำการยื่น เรื่อง การขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ขอให้รีบติดต่อยื่นเรื่องตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม QR CODE หรือ คลิ๊กลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1AcsL70rfN-IPYHOUjrNQp64-T4VJymOa/view
17 กันยายน 2564     |      2939
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
ประกาศเลื่อนการเดินทางตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดการเดินทางไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องด้วยมีมติจาก ศบค.มีประกาศให้งดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัด ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564ดังนั้นจึงขอเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กลุ่มที่มีกำหนดเข้าหอพักวันที่ 24-30 ก.ค. 2564)ออกไปก่อน หากสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นมหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการให้นักศึกษาทราบอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1. เรื่องหอพักในมหาวิทยาลัย : คุณปัญญวัจน์ ชลวิชิต โทร. 086 659 57322. เรื่องการเรียนการสอน : ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์ โทร. 080 786 77993. เรื่องมาตรการควบคุม covid-19 : ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ โทร. 091 079 25654. เรื่องงานอนามัยและพยาบาล : คุณนิธิวดี จรรยาสุภาพ โทร. 081 706 9139ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDU4NjQw...พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/E/154/T_0001.PDFคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 72/2564http://www.chiangmai.go.th/.../pdf/command/72_2564.pdfเลื่อนตั๋วรถทัวร์ ช่วง COVID-19 ทำได้ด้วยตัวเอง Cr. kapook.comhttps://travel.kapook.com/view235876.htmlhttps://www.facebook.com/MJUAdmission/posts/174099361405096
12 กรกฎาคม 2564     |      1036
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แจ้งนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย หรือมีเขตเลือกตั้งในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ นักศึกษาที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ได้ โดยเหตุจำเป็นด้านการศึกษาใด ๆ  ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง  ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 และทำการกรอกรายละเอียด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน(เซ็นต์สำเนาถูกต้อง) และทำการส่งเอกสารทั้งหมดไปตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ 15 ม.12 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทร. 053-4988621 ให้ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
7 ธันวาคม 2563     |      1787
การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงขอชะลอการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ไปก่อน ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารที่เว็บไซต์http://www.education.mju.ac.thหรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-873069-70 ได้ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์ 8.30-16.30 น.)หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านออกเรียนร้อยแล้ว ขอให้นักศึกษาไปทำการติดต่อที่ว่าการอำเภอของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดึงชื่อกลับเข้าทะเบียนบ้านเดิมก่อน
22 พฤษภาคม 2563     |      2156
การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บริการขนส่ง โดยจัดรถรับ-ส่งสำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  มีการจัดตารางรถรับ-ส่ง บริการรถรับ-ส่ง สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างน้อย 12 คน/เที่ยว ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (รถออกทุก 15 นาที) และแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ          ช่วงที่ 1 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.          ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.          นอกจากนี้ยังมีอีก 2 สายที่รถรับส่งผ่าน คือ สายที่ 1 สายสีแดง และสายที่ 2 สายสีน้ำเงิน ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดที่อาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) พร้อมจุดจอดรถหลักทั้งหมดที่ได้รับการศึกษา เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้ใช้บริการใกล้กับศาลา และจุดจอดรถที่กำหนดสายสีแดง 1 หรือถนนหมายเลข 1 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย ระยะทางทั้งหมด คือ 2 กิโลเมตร และระยะเวลาการให้บริการรถ 30 นาทีต่อรอบ ประกอบด้วยจุดขนส่ง 9 จุด ได้แก่P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา P2. ที่จอดรถอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย-อาคารช่วงเกษตรศิลป์P3. ที่จอดรถสำหรับอาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้P4. ที่จอดรถสำหรับสาขาพืชผักP5. ที่จอดรถสำหรับคณะบริหารธุรกิจP6. ที่จอดรถหน้าสำนักหอสมุด-อาคารเรียนรวม 80 ปีP7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)P8. ที่จอดรถหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยP9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา สายสีน้ำเงิน 2 หรือถนนหมายเลข 2 และจุดจอดรถ เพื่อรองรับระบบขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เวลาบริการ คือ 40 – 45 นาทีต่อรอบ มี 14 จุดรับ-ส่ง ดังนี้P1. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร(โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา P8. ที่จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัยP7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)P10. ที่จอดรถศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ P11. ที่จอดรถหน้าอาคารดินและปุ๋ยP12. ที่จอดรถหน้าอาคารธรรมศักดิ์มนตรี P13. ที่จอดรถหน้าศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติP14. ที่จอดรถหน้าอาคารพืชไร่ P15. ที่จอดรถหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำP16. ที่จอดรถบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ - โรงอาหาร Green canteenP10. ที่จอดรถหน้าศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ - อาคารจุฬาภรณ์P7. ลานจอดรถสนามกีฬาอินทนิล (ลานปูนซีเมนต์ด้านหลังอัฒจันทร์มีหลังคา)P8. จอดรถหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ - บัณฑิตวิทยาลัยP9. ที่จอดรถหน้าอาคารเทิดกสิกร (โรงอาหาร) - หอพักนักศึกษา
24 เมษายน 2563     |      1995
ทั้งหมด 12 หน้า