กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกล่าวต้อนรับและมอบทุนการศึกษาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด "THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3" เพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
27 พฤษภาคม 2567     |      67
การแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้ งานการกีฬา พร้อมบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย การขอเช่าใช้สถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX-2024 The Series 3 โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ - รุ่นอายุ 12-14 ปี ชายทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิงทุกรุ่นน้ำหนัก - รุ่นประชาชน ชายทุกรุ่นน้ำหนัก ส่วนกำหนดการมีดังนี้ วันที่ 24 พค.67 - ตรวจรายชื่อรับไอดีการ์ด - จับฉลากแบ่งสาย - ชั่งน้ำหนักนักีฬา วันที่ 25 พค.67 - พิธีเปิดการแข่งขัน 12.00 - 13.00 น. - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 16.00 น. วันที่ 26 พค.67 - เริ่มทำการแข่งขัน 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สนามแข่งขัน) และพื้นที่รอบสนามกีฬาอินทนิล (จอดรถ) https://www.facebook.com/share/v/PL4sDwogLXWo8jPm/?mibextid=oFDknk Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
27 พฤษภาคม 2567     |      69
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และนางสาวรัศมี อภิรมย์ หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ? ครั้งที่? 2/2567? โดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันทราย เป็นประธานการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่อำเภอสันทรายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ? หอประที่ว่าการอำเภอสันทราย Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
27 พฤษภาคม 2567     |      56
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ - รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาฯ - ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการดำเนินงานจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา) - คณบดี (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ด้านพัฒนานักศึกษา - อาจารย์ที่ปรึกษาจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา (อนม.) - หัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - นายกองค์การนักศึกษา (อนม.)จาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - ประธานสภานักศึกษา จาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสาระสำคัญมีดังนี้ - พิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 - สรุปแผนการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา โซน B ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) หมายเหตุ ในการประชุมเปิดช่องทางระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
23 พฤษภาคม 2567     |      80
ประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ซึ่งมีคณะทำงานจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ / คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง / คณะทำงานจากองค์กรนักศึกษาประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ โดยจัดแบ่งกลุ่มดำเนินการร่างรายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 สรุปข้อมูลนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตรภาคีฯ แต่งตั้งขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบันอันเป็นการสร้างความภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน) สร้างความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ตามปรัชญาของลูกแม่โจ้ "เลิศน้ำใจ" "วินัยดี" "เชิดชูประเพณี" "สามัคคี อาวุโส" ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ชั้น2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
23 พฤษภาคม 2567     |      70
วางพวงหรีดเคารพศพบิดาของ (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าวางพวงหรีดเคารพศพบิดาของ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ฌาปนสถานวัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานอำนวยการ
15 พฤษภาคม 2567     |      79
ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให้งานพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งมี คณาอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนานักศึกษา จาก 15 คณะ 3 วิทยาลัย 1 สำนัก 2 กอง เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ Microsoft Teams เป็นอีกช่องทางการประชุม (เชียงใหม่ แพร่ และชุมพร) ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โซนB ชั้น2 (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) วาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ - รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2567 - หารือแนวทางการจัดสรรเงินค่าพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 - พิจารณา ร่าง ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญาตรี พ.ศ. .... - พิจารณา ร่าง ประกาศฯ เรื่องการกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี - พิจารณา ร่าง ประกาศฯ เรื่องการเทียบค่าประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
13 พฤษภาคม 2567     |      65
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา, นางสุธิดา นะภิใจ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และนางสาวชลลดา ปัญญา นักวิขาการศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบิติการครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาชาวไทยภูเขา ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในการสัมมนา มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม จำนวน 25 ราย ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
9 พฤษภาคม 2567     |      75
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ - ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสมาคมฯ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (กำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษา) - คณบดี (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา - นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ - นายกสโมสรนักศึกษาจาก (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ละเมิดกฏหมาย และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้และประเพณีอันดีงามของแม่โจ้ ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสาระสำคัญมีดังนี้ - พิจารณา "ร่าง" กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 โดยแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา - พิจารณารายละเอียดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมองค์กรนักศึกษา รวมถึงแผนการจัดเตรียมงานและโครงการ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา โซน B ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) หมายเหตุ ในการประชุมเปิดช่องทางระบบการประชุมผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ (เชียงใหม่ แพร่ ชุมพร) Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 พฤษภาคม 2567     |      69
ประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางกรอบแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน)
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน/บุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา และคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ร่วมประชุมหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางกรอบแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 "โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ รุ่น89" (กิจกรรมนักศึกษา 7 วัน) สร้างความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ตามปรัชญาของลูกแม่โจ้ "เลิศน้ำใจ" "วินัยดี" "เชิดชูประเพณี" "สามัคคี อาวุโส" เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับกติกา กฏหมาย ในสังคม ปัจจุบัน โดยมี ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดการประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ Cr.ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
7 พฤษภาคม 2567     |      67
ทั้งหมด 130 หน้า