กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปี 2565โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ได้ที่ลิงก์นี้https://www.dropbox.com/.../AACNnEx_5BCkuoWTlTP-DExRa ยืนยันสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์: ผู้ที่มีรายชื่อให้รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์แก่มูลนิธิ ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่รายงานตัว: ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566(ขอสงวนสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่รายงานตัวผ่าน QR Code หรือ ลิงก์ในเพจเฟซบุ๊ก (https://www.facebook.com/AFHSGscholarship) เท่านั้น)- ช่องทางการรายงานตัว: นักศึกษาที่มีสิทธิ์สามารถเลือกช่องทางในการรายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้1. สแกน QR Code ตามข้างต้นเพื่อแจ้งยืนยันสิทธิ์2. คลิกลิงก์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdhzV21V6Z.../viewform
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      52
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 20,000 บาทต่อปีการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร)คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศึกษาชายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) ไม่ต่ำกว่า 2.753. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์วิธีการสมัคร/ยื่นใบสมัครขอรับและยื่นใบสมัครที่งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/goverment/20111119104834_guide.guidance/Doc_25660111155029_537048.pdf
12 มกราคม 2566     |      263
กิจกรรม บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์ (9-10 มค.66)
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่  9-10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (นักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 48 คน ได้รับโลหิตบริจาค 25 คน จำนวน 11,250 CC.วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 45 คน ได้รับโลหิตบริจาค 36 คน จำนวน 16,200 CC.
10 มกราคม 2566     |      63
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิธีการสมัคร/การยื่นใบสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 หรือสแกน QR Code ใบสมัคร และสามารถดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.edu.chiangmaipao.go.th ยื่นใบสมัครที่สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) โดย 1. ยื่นด้วยตนเอง2. ยื่นโดยผู้ปกครอง3. ส่งไปรษรีณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ขอรับทุน)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนาตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300(โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร) ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edu.chiangmaipao.go.th
10 มกราคม 2566     |      79
บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก (นักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) จำนวน 89,050 บาท
ตามที่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อสร้างการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการสานต่อความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย-ลาว ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นั้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ Mr.Vongkhamheng Vongthachak นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมี รศ.ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และอ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 89,050 บาท ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
9 มกราคม 2566     |      28
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนการศึกษาบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)"
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณคุณเกริก สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณคุณพิชญะพงษ์ กองแก้ว ผู้จัดการภาคเหนือ คุณสุวลักษณ์ ชัยนิลพันธ์ ผู้จัดการสาขา และคุณคุณจิรภรณ์ ปิมแปง เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา ที่ได้เดินทางมามอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข
21 ธันวาคม 2565     |      88
พิธีมอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณดร.ขุนศรี ทองย้อย ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 และคณะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
19 ธันวาคม 2565     |      68
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนละ 50,000 บาท เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ระยะเวลาการรับสมัคร : วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://www.applycpscholarship.com อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://guide-guidance.mju.ac.th/.../Doc_25651216093300...หากต้องทราบข้อมูล หรือมีข้อคำถาม/ข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่: งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โทร.053-873183-4, หรือ Inbox Facebook งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา หากนักศึกษาคนใดที่ได้สมัครทุนการศึกษานี้ รบกวนแจ้งชื่อ-นามสกุล ชั้นปี สาขาวิชา คณะ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มายัง E-Mail: guidancemju@gmail.com ด้วยนะคะ
16 ธันวาคม 2565     |      286
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เชิญมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ดังกล่าว และในวันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับของประเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
14 ธันวาคม 2565     |      47
ทั้งหมด 107 หน้า