กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บริการตรวจ ATK ในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชา ทางการแพทย์ 24,000 ต้น ความร่วมมือระหว่างบริษัทเคทีพี แอสโซซิเอท จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรงานอนามัยและพยาบาล ออกหน่วยบริการตรวจ ATK ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพิธีเปิดโรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 24,000 ต้น ความร่วมมือระหว่าง บริษัทเคทีพี แอสโซซิเอท จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ อาคารแผ่พืชน์  โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 95 คนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บุคลากรงานอนามัยและพยาบาล พร้อมด้วย นางสาวธนันท์ฐิตา สะปู ออกหน่วยบริการตรวจ ATK  ให้แก่ผู้ร่วมงาน ในพิธีเปิดโรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ จำนวน  24,000 ต้น ความร่วมมือระหว่าง    บริษัทเคทีพี แอสโซซิเอท จำกัด และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 144 คน
26 พฤศจิกายน 2564
พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุน ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง”
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.บัญญัติ มณเฑียรอาสน์ รองอธิการบดีผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 48 พร้อมด้วยคุณอัมพร ปานสูง และดร.สุภาพชยนต์ วงศ์ปาละกุล ในโอกาสที่ได้เดินมามอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา ในนามกองทุน ดร.ยงค์ยุทธ ปานสูงจำนวน 140,000 บาท เพื่อนำเงินจำนวนดังกล่าวมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
25 พฤศจิกายน 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564
กรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564 ณโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารและค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 พร้อมส่งมอบหนังสือส่งตัวกลับ หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับรศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นับเป็นหลักสูตรสูงสุดสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนที่มีการฝึกศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 โดยมีพันเอกสุทธิพงศ์ งาเวียง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นผู้ส่งตัวผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการฝึก สิบเอกหญิง ธนัชญา ศรีธิ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้สูตรการฝึกอบรมมีพิธีเปิดโดยพลโทวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี จากทั่วประเทศ รวม 100 คนการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึก ณ ที่ตั้งมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาทางด้านการศึกษาวิชาทหาร แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การฝึกวิชาทหาร การฝึกดำรงชีพและการจัดการสาธารณภัย ชายไทยกับการรับราชการทหาร การฝึกปฐมพยาบาลซีพีอาร์และเออีดี บทบาทของทหารกับความมั่นคงของชาติ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ บทบาทของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร การป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการฝึกภาคสนาม มีการฝึกยิงปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม. การทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง 34 ฟุต การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารบกอุทยานประวัติศาสตร์เก้าทัพ และการสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า องค์ผู้ก่อกำเนิดการรักษาดินแดนและมีพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรและการกระโดดหอสูงโดยประธานในพิธี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารเป็นอีกหนึ่งมิติของการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวินัย การปลูกฝังจิตอาสา การพัฒนาเยาวชน และการเพิ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ทั้งภาครัฐและเอกชน จากทั่วประเทศ ที่มี นศท.จบปี 3 และสามารถมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย และสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อปีที่ 4-5 เพื่อเป็น "ว่าที่ร้อยตรี"สำหรับกรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการดำเนินงานประสานงานการฝึกศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาทหารมากว่า 20 ปีโดยแต่ละปีจะมีนักศึกษาวิชาทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชั้นปีที่ 4-5 ที่มีใจรักในวิชาทหาร จำนวนประมาณ 200-300 นาย ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการฝึกตามหลักสูตรกับทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 แล้วนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมต้อนรับ กิจกรรมพิธีการต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ งานจิตอาสาพัฒนา เป็นต้นสนใจสมัครเรียนหรือส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4-5 เพื่อร่วมคว้าดาวเป็น "ว่าที่ร้อยตรี" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมีการรับสมัครพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละปีของมหาวิทยาลัยติดต่อผกท.หญิง สกุณา เชาวพ้องหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 Email :stu@gmaejo.mju.ac.th
11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด" ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด" ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรีคุณสมบัติผู้สมัครในระดับปริญญาตรี1. กำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, บัญชี, นวัตกรรม, เกษตรศาสตร์, เทคโนโลยี (ไอที) เท่านั้น2. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.803. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 091-119810สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://thaicity4social.com/
9 พฤศจิกายน 2564
การถ่ายทอดสด "โครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา"
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษาในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุคสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แก่นักศึกษาผ่านการให้ข้อมูลโดยประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยที่มอบให้แก่นักศึกษาผ่านการบอกเล่าของนายกสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะและวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษาที่สื่อถึงสิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อชิงเงินรางวัลการออกแบบของนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์สินณรงค์ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสังเกตการณ์และมอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/Sound.SPAstudent/videos/4914888018524605
20 กันยายน 2564
การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online และลงตรวจสอบในสถานที่จริง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผ่านระบบ Online จำนวน ๓ ท่าน คือ คุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณปิยนุช ทรวงคำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ และคุณวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมีผู้ตรวจประเมินลงตรวจสอบในพื้นที่จริง จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณพนธกรเอกสุธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร กาดน้อย MJU Night market และผู้ประกอบการร้านค้าในหอพักนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการบรรยายจากคุณนิตยาภา นันทขว้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรุ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ เมื่อวันที่ 1 กรกฤาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม๒๕๖๓หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจในการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓”  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 มกราคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564
กรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564 ณโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารและค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 พร้อมส่งมอบหนังสือส่งตัวกลับ หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับรศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นับเป็นหลักสูตรสูงสุดสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนที่มีการฝึกศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 โดยมีพันเอกสุทธิพงศ์ งาเวียง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นผู้ส่งตัวผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการฝึก สิบเอกหญิง ธนัชญา ศรีธิ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้สูตรการฝึกอบรมมีพิธีเปิดโดยพลโทวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี จากทั่วประเทศ รวม 100 คนการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึก ณ ที่ตั้งมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาทางด้านการศึกษาวิชาทหาร แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การฝึกวิชาทหาร การฝึกดำรงชีพและการจัดการสาธารณภัย ชายไทยกับการรับราชการทหาร การฝึกปฐมพยาบาลซีพีอาร์และเออีดี บทบาทของทหารกับความมั่นคงของชาติ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ บทบาทของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร การป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการฝึกภาคสนาม มีการฝึกยิงปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม. การทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง 34 ฟุต การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารบกอุทยานประวัติศาสตร์เก้าทัพ และการสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า องค์ผู้ก่อกำเนิดการรักษาดินแดนและมีพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรและการกระโดดหอสูงโดยประธานในพิธี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารเป็นอีกหนึ่งมิติของการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวินัย การปลูกฝังจิตอาสา การพัฒนาเยาวชน และการเพิ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ทั้งภาครัฐและเอกชน จากทั่วประเทศ ที่มี นศท.จบปี 3 และสามารถมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย และสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อปีที่ 4-5 เพื่อเป็น "ว่าที่ร้อยตรี"สำหรับกรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการดำเนินงานประสานงานการฝึกศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาทหารมากว่า 20 ปีโดยแต่ละปีจะมีนักศึกษาวิชาทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชั้นปีที่ 4-5 ที่มีใจรักในวิชาทหาร จำนวนประมาณ 200-300 นาย ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการฝึกตามหลักสูตรกับทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 แล้วนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมต้อนรับ กิจกรรมพิธีการต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ งานจิตอาสาพัฒนา เป็นต้นสนใจสมัครเรียนหรือส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4-5 เพื่อร่วมคว้าดาวเป็น "ว่าที่ร้อยตรี" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมีการรับสมัครพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละปีของมหาวิทยาลัยติดต่อผกท.หญิง สกุณา เชาวพ้องหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 Email :stu@gmaejo.mju.ac.th
11 พฤศจิกายน 2564
ม.แม่โจ้ สนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าว
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรวจพื้นที่ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation,CI) ศปก.อำเภอพร้าว ณ อาคารที่พัก สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ไร่เทพสมบูรณ์" เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มสีเขียว ส่งต่อจาก รพ.สนามเชียงใหม่ ที่เหลือการกักตัวอีก 4 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมและหารือร่วมกับ - นายอำเภอพร้าว นายทรงศักดิ์ วลัยใจ / ฝ่ายปกครอง - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว นพ.ศมิต สมพันธ์พงศ์ - สาธารณสุขอำเภอพร้าว - หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพร้าว - ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ว่าที่ รต.นิโรจน์ สินณรงค์
21 ตุลาคม 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52
การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
22/5/2563 13:32:10
การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
24/4/2563 14:01:31
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นการผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
19/2/2563 12:07:07
ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)
9/5/2561 16:02:54
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับนักศึกษาในช่วงก่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ประจำปี2560
9/5/2560 15:53:39