กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ ให้กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 318 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - ฝ่ายสื่อสารองค์กร มจ. - งานประสานงาน กองกลาง - MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
10 เมษายน 2567
ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนนิสิตนักศึกษายุคใหม่ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกใน เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยมี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรฯ ทั้งนี้ ภายในงานการประชุมสัญจรฯ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "สรรสร้างกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์"และ "เสน่ห์ของการทำกิจกรรม ในมุมมองของนักศึกษา" "การสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกิจกรรม" เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยภายในบริบทของตนเอง ความมุ่งหวังของการทำกิจกรรมของนักศึกษา และการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
9 เมษายน 2567
"นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ กองพลทหารราบที่7 บริเวณร้านทหารพันธุ์ดี ซึ่งงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดนักศึกษาที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 20 ราย โดยมี พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืช มูลนิธิชัยพัฒนา อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกษียณอายุราชการ) คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชผัก และเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น49 นำคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานส่วนพื้นที่รับผิดชอบ (ที่ปรึกษาโครงการ) โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัย รักษาและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมอาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกองพลทหารราบที่7 ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - SGT.
5 เมษายน 2567
คณะทำงานตรวจพื้นที่ กองพัฒนานักศึกษา เข้าใช้บริการร้านสวัสดิการ และพบปะ สนทนา กับศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โอกาสนี้ คณะทำงานเดินทางแวะจุดพักช่วงเที่ยง บริเวณร้านสวัสดิการ อาคารเรือนพัก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเข้าพบปะ สนทนาศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส พร้อมทั้ง กราบขอบคุณท่าน ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ดูแลคณะทำงานฯ จัดเครื่องดื่ม(ชา กาแฟ และน้ำผลไม้) ด้วยมิตรไมตรี ความอบอุ่น "อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
ตรวจสถานที่จัดงาน "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมตรวจสถานที่ในกำกับดูแลส่วนงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือวางแผนการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ ให้กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 318 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - ฝ่ายสื่อสารองค์กร มจ. - งานประสานงาน กองกลาง - MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
10 เมษายน 2567
ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนนิสิตนักศึกษายุคใหม่ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกใน เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยมี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรฯ ทั้งนี้ ภายในงานการประชุมสัญจรฯ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "สรรสร้างกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์"และ "เสน่ห์ของการทำกิจกรรม ในมุมมองของนักศึกษา" "การสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกิจกรรม" เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยภายในบริบทของตนเอง ความมุ่งหวังของการทำกิจกรรมของนักศึกษา และการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
9 เมษายน 2567
"นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ กองพลทหารราบที่7 บริเวณร้านทหารพันธุ์ดี ซึ่งงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดนักศึกษาที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 20 ราย โดยมี พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืช มูลนิธิชัยพัฒนา อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกษียณอายุราชการ) คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชผัก และเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น49 นำคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานส่วนพื้นที่รับผิดชอบ (ที่ปรึกษาโครงการ) โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัย รักษาและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมอาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกองพลทหารราบที่7 ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - SGT.
5 เมษายน 2567
คณะทำงานตรวจพื้นที่ กองพัฒนานักศึกษา เข้าใช้บริการร้านสวัสดิการ และพบปะ สนทนา กับศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โอกาสนี้ คณะทำงานเดินทางแวะจุดพักช่วงเที่ยง บริเวณร้านสวัสดิการ อาคารเรือนพัก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเข้าพบปะ สนทนาศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส พร้อมทั้ง กราบขอบคุณท่าน ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ดูแลคณะทำงานฯ จัดเครื่องดื่ม(ชา กาแฟ และน้ำผลไม้) ด้วยมิตรไมตรี ความอบอุ่น "อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
ตรวจสถานที่จัดงาน "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมตรวจสถานที่ในกำกับดูแลส่วนงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือวางแผนการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางศิริกาญจน์ ตันมาละ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายโกสินทร์ หลสงละ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง Convertion อาคาร Convertion center ชั้น4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กยศ. เป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีวิสัยทัศน์ เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ให้โอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างอนาคตให้คนไทยอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีและทันสมัย Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - อรณุตรา จ่ากุญชร
29 มีนาคม 2567
รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ ให้กับงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลภารกิจเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ที่ดีที่สุด 25 อันแรกของประเทศ จาก นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง ซึ่งในปี 2566 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดอันดับข้อมูลสถิติการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 318 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้เป็นหนึ่งใน 25 อันดับแรก Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - ฝ่ายสื่อสารองค์กร มจ. - งานประสานงาน กองกลาง - MJU RADIO (FM 95.50 MHz)
10 เมษายน 2567
ประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายณภัทร แก่นสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 1/2567 และร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ภายใต้หัวข้อ “นิสิต นักศึกษา คือ หัวใจของจิตสาธารณะ” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนนิสิตนักศึกษายุคใหม่ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกใน เป็นคนดี คนเก่งของสังคม โดยมี รศ.ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัญจรฯ ทั้งนี้ ภายในงานการประชุมสัญจรฯ ได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "สรรสร้างกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์"และ "เสน่ห์ของการทำกิจกรรม ในมุมมองของนักศึกษา" "การสร้างแรงบันดาลใจสู่นักกิจกรรม" เพื่อร่วมถ่ายทอดแนวทางการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยภายในบริบทของตนเอง ความมุ่งหวังของการทำกิจกรรมของนักศึกษา และการสร้างนักกิจกรรมรุ่นใหม่ Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
9 เมษายน 2567
"นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนายนพกิจ แผ่พร นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 69 พรรษา ณ กองพลทหารราบที่7 บริเวณร้านทหารพันธุ์ดี ซึ่งงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการจัดนักศึกษาที่มีความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 20 ราย โดยมี พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืช มูลนิธิชัยพัฒนา อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เกษียณอายุราชการ) คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชผัก และเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น49 นำคณะทำงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานส่วนพื้นที่รับผิดชอบ (ที่ปรึกษาโครงการ) โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริ และโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือด้านการส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัย รักษาและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช สนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมอาชีพ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกองพลทหารราบที่7 ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF - SGT.
5 เมษายน 2567
คณะทำงานตรวจพื้นที่ กองพัฒนานักศึกษา เข้าใช้บริการร้านสวัสดิการ และพบปะ สนทนา กับศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โอกาสนี้ คณะทำงานเดินทางแวะจุดพักช่วงเที่ยง บริเวณร้านสวัสดิการ อาคารเรือนพัก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และเข้าพบปะ สนทนาศิษย์เก่าแม่โจ้ อาวุโส พร้อมทั้ง กราบขอบคุณท่าน ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ดูแลคณะทำงานฯ จัดเครื่องดื่ม(ชา กาแฟ และน้ำผลไม้) ด้วยมิตรไมตรี ความอบอุ่น "อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้" Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
"ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา" ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่ส่วนบริหารงานในกำกับให้บริการด้านที่พัก โรงอาหาร สนามกีฬา และหอประชุมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - อาคารหอพักนักศึกษา กำกับดูแลโดย งานหอพัก - อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร กำกับดูแลโดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา - อาคารสระอุบลรัตนราชกัญญา กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ กำกับดูแลโดย งานการกีฬา - บริเวณสนามกีฬาอินทนิล กำกับดูแลโดย งานการกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ หรือสนับสนุนที่พักอาศัย การเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก/ประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 Cr. ภาพ/ข้อมูลข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
ตรวจสถานที่จัดงาน "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมตรวจสถานที่ในกำกับดูแลส่วนงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา และอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 "พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานตรวจสถานที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือวางแผนการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ Cr. ข่าวสาร (NP) - E21BMF
29 มีนาคม 2567
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
29/5/2566 14:23:13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
18/4/2566 10:59:43
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/3/2566 11:17:20
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
3/1/2567 10:17:53
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
27/6/2565 16:22:24
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52