กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่ นายจักรกฤษ จตุรพิธสุขสกุล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นปีที่ 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้ยืมเรียน ในการนี้ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ รายดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข(ภาพ-ข่าว: นางสาวชลลดา ปัญญา นักวิชาการศึกษา)
10 สิงหาคม 2565
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำประกันเหตุกลุ่มประจำปีการศึกษา 2565 กับบริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 18,000 บาทเอกสารที่ใช้ในการเบิก ดังนี้1. แบบเรียกร้องค่าทดแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ดาวน์โหลดหรือกรอกที่งานอนามัยและพยาบาล) ดาวน์โหลด2.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)4. สำเนาบัตรประชาชน5. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (Book bank) ยกเว้น ธ.ออมสิน ธอส..และธกส.สามารถทำเรื่องเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุ ได้ที่งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารอำนวย ยศสุขในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 053 873074-5
4 สิงหาคม 2565
มอบทุนการศึกษา “ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 30 และเทคนิคเกษตร 6" ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคุณบุญเลิศ ทรายข้าว ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 พร้อมคณะ ที่ได้มอบเงินทุนการศึกษา “ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 30 และเทคนิคเกษตร 6” ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อไป ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
1 สิงหาคม 2565
กิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ตรวจเยี่ยม ติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับนางวารีญา แสนศรี ธมิกานนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย พร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอสันทราย ในการตรวจเยี่ยม ติดตามดูแลนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทานของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอรายงานการตรวจเยี่ยมให้สำนักพระราชวังถวายรายงานให้ทรงทราบ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุขมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย และมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 รายในปีการศึกษา 2564ทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจำนวนทุนการศึกษาทั้งหมด 7 ทุน โดยแบ่งออก ดังนี้1. ทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 58,000 บาท เป็นเงินจำนวน 232,000 บาท2. ทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สวท.) จำนวน 2 ทุน ทุนละ 53,000 บาท เป็นเงินจำนวน 106,000 บาท3. ทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ) จำนวน 1 ทุน ทุนละ 72,500 บาท เป็นเงินจำนวน 72,500 บาท
26 กรกฎาคม 2565
การถ่ายทอดสด "โครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา"
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษาในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางเฟสบุคสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่จัดให้แก่นักศึกษาผ่านการให้ข้อมูลโดยประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การนักศึกษา รวมถึงสวัสดิการของแต่ละคณะหรือวิทยาลัยที่มอบให้แก่นักศึกษาผ่านการบอกเล่าของนายกสโมสรนักศึกษาจากทุกคณะและวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษาที่สื่อถึงสิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อชิงเงินรางวัลการออกแบบของนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์สินณรงค์ ร่วมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมสังเกตการณ์และมอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น.-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสตูดิโอชั้น ๕ อาคารเรียนรวม ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/Sound.SPAstudent/videos/4914888018524605
20 กันยายน 2564
การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และการให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Online และลงตรวจสอบในสถานที่จริง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผ่านระบบ Online จำนวน ๓ ท่าน คือ คุณอัจฉรา จิรกุลชัยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณปิยนุช ทรวงคำ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ และคุณวิบุญชัย บุญเป็งแก้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมีผู้ตรวจประเมินลงตรวจสอบในพื้นที่จริง จำนวน ๒ ท่าน คือ คุณพนธกรเอกสุธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณจันทร์สุดา รุ่งเรืองวงศ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่
31 สิงหาคม 2564
โครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในยุคการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารโรงอาหารเทิดกสิกร กาดน้อย MJU Night market และผู้ประกอบการร้านค้าในหอพักนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการบรรยายจากคุณนิตยาภา นันทขว้าง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรุ้ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ เมื่อวันที่ 1 กรกฤาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564
กรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีนิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 41/ 2564 ณโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารและค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงวันที่ 1 ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 พร้อมส่งมอบหนังสือส่งตัวกลับ หลังสำเร็จการศึกษา ให้กับรศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นับเป็นหลักสูตรสูงสุดสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนที่มีการฝึกศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 โดยมีพันเอกสุทธิพงศ์ งาเวียง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 เป็นผู้ส่งตัวผู้แทนสถานศึกษาเข้ารับการฝึก สิบเอกหญิง ธนัชญา ศรีธิ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิงสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้สูตรการฝึกอบรมมีพิธีเปิดโดยพลโทวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียน/วิทยาลัย ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี จากทั่วประเทศ รวม 100 คนการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึก ณ ที่ตั้งมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาทางด้านการศึกษาวิชาทหาร แบบธรรมเนียมทหาร การกำลังสำรอง การฝึกวิชาทหาร การฝึกดำรงชีพและการจัดการสาธารณภัย ชายไทยกับการรับราชการทหาร การฝึกปฐมพยาบาลซีพีอาร์และเออีดี บทบาทของทหารกับความมั่นคงของชาติ การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ บทบาทของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร การป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการฝึกภาคสนาม มีการฝึกยิงปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม. การทดสอบกำลังใจโดยกระโดดหอสูง 34 ฟุต การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ทหารบกอุทยานประวัติศาสตร์เก้าทัพ และการสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า องค์ผู้ก่อกำเนิดการรักษาดินแดนและมีพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการสำเร็จหลักสูตรและการกระโดดหอสูงโดยประธานในพิธี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564ทั้งนี้นักศึกษาวิชาทหารเป็นอีกหนึ่งมิติของการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านวินัย การปลูกฝังจิตอาสา การพัฒนาเยาวชน และการเพิ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ทั้งภาครัฐและเอกชน จากทั่วประเทศ ที่มี นศท.จบปี 3 และสามารถมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย และสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อปีที่ 4-5 เพื่อเป็น "ว่าที่ร้อยตรี"สำหรับกรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการดำเนินงานประสานงานการฝึกศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาทหารมากว่า 20 ปีโดยแต่ละปีจะมีนักศึกษาวิชาทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชั้นปีที่ 4-5 ที่มีใจรักในวิชาทหาร จำนวนประมาณ 200-300 นาย ทั้งนักศึกษาวิชาทหารชายและนักศึกษาวิชาทหารหญิง ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการฝึกตามหลักสูตรกับทางศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 แล้วนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมต้อนรับ กิจกรรมพิธีการต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีวางพวงมาลาในโอกาสสำคัญต่างๆ งานจิตอาสาพัฒนา เป็นต้นสนใจสมัครเรียนหรือส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4-5 เพื่อร่วมคว้าดาวเป็น "ว่าที่ร้อยตรี" กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมีการรับสมัครพร้อมกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละปีของมหาวิทยาลัยติดต่อผกท.หญิง สกุณา เชาวพ้องหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290หมายเลขโทรศัพท์ 053-873060-80 Email :stu@gmaejo.mju.ac.th
11 พฤศจิกายน 2564
ม.แม่โจ้ สนับสนุนทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอำเภอพร้าว
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ตรวจพื้นที่ ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation,CI) ศปก.อำเภอพร้าว ณ อาคารที่พัก สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ไร่เทพสมบูรณ์" เป็นสถานที่สำหรับกลุ่มสีเขียว ส่งต่อจาก รพ.สนามเชียงใหม่ ที่เหลือการกักตัวอีก 4 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมและหารือร่วมกับ - นายอำเภอพร้าว นายทรงศักดิ์ วลัยใจ / ฝ่ายปกครอง - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว นพ.ศมิต สมพันธ์พงศ์ - สาธารณสุขอำเภอพร้าว - หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพร้าว - ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ว่าที่ รต.นิโรจน์ สินณรงค์
21 ตุลาคม 2564
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
4/8/2565 10:49:26
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
27/6/2565 16:22:24
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52
การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
22/5/2563 13:32:10
การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
24/4/2563 14:01:31
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นการผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
19/2/2563 12:07:07